Kayserili Kullarýný Korusun   
Padiþah II.Ahmet döneminde Erzurum korkunç bir sel felaketine uðrar.
Sadrazam padiþahýn huzuruna çýkar ve olayý haber verir. Allah sizi
korusun hünkarým bir acý haber vereceðim. Erzurum þiddetli bir sel
felaketine uðradý, þehir çok zarar gördü, çok sayýda insan ve hayvan can
verdi. Padiþah þöyle konuþur: -Cenab-ý Hak Kayserili kullarýmý bu gibi
felaketlerden korusun. Aradan bir süre geçtikten sonra acý bir haberi daha
padiþaha verir: -Devletlüm bugün Üsküp þehri yangýnla mücadele verdi.
Þehrin yarýsý yandý, zarar çok fazla. Padiþah yine üzgün bir tavýrla þöyle
konuþtur: -Üsküplü kullarýmýn kederini caný gönülden paylaþýyorum. Allah
Kayserili kullarýmý bu gibi felaketlerden korusun. Her felaket haberinden
sonra padiþahýn Kayserili kullarýný korumasý veziri-azamý hayrete düþürür,
sonunda dayanamaz ve sorar. Padiþah, vezirine þu açýklamayý yapar:
-Erzurum sel felaketine uðrayabilir ama bunun etkisi geçince halk yerli
yerine döner, eski hayatýný yaþamaya baþlar. Her vilayet için ayný þeyi
düþünebiliriz ama Allah göstermesin Kayseri’de bir felaket ortaya çýkarsa
Kayserililer yurda daðýlýr ve tüm halkýn iþlerini ellerinden alýrlar. Ýþte asýl
felaket o zaman olur, der.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS