Yoldan Güzel Geçmek   
Bir kral halký için geniþ bir yol yaptýrmaya karar verdi.Yapýmý
tamamlanan yolu halka açmadan önce, bir yarýþma düzenlemeye
karar verdi.

Ýsteyenin bu yarýþmaya katýlabileceðini ilan ettiren kral, yoldan en
güzel geçecek kiþiyi belirleyecegini söyledi.
Yarýþma günü, insanlar akýn ettiler.
Bazýlarý en güzel arabalarýný, bazýlarý en güzel elbiselerini getirmiþti:
Kadýnlardan kimileri saçlarýný en güzel biçimde yaptýrmýþtý, kimi de
yanlarýnda en güzel yiyecekleri getirmiþti.

Gençlerden bazýlarý spor kýyafetler içinde yol boyunca koþmaya
hazýrlanýyordu.

Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu kat edip tekrar
kralýn yanýna döndüklerinde hepsi ayný þikayette bulundu:

Yolun bir yerinde büyükçe bir taþ ve moloz yýðýný vardý ve bu moloz
yýðýný yolculuðu zorlastýrýyordu.

Günün sonunda yalnýz bir yolcu da bitiþ çizgisine yorgun argýn ulaþtý.
Üstü baþý toz toprak içindeydi, ama krala büyük bir saygýyla yönelerek
elindeki altýn kesesini uzatti:

"Yolculugum sýrasýnda, yolu týkayan tas ve moloz yýðýnýný kaldýrmak
için durmuþtum. Bu altýn kesesini onun altýnda buldum. Bu altýnlar size
ait olmalý."

Kral gülümseyerek cevap verdi:
"O altýnlar sana ait delikanlý."
"Hayýr, benim deðil. Benim hiçbir zaman o kadar çok param olmadý."
"Evet" dedi kral. "Bu altýnlarý sen kazandin, zira yarýþmanýn galibi
sensin. Yoldan en güzel geçen kiþi sensin. Çünkü, yoldan en güzel
geçen kiþi, ardýndan gelenler için yoldaki engelleri kaldýran kiþidir ! "
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS