Ata Sözlerindeki Tezat   
1. damlaya damlaya göl olur / taþýma suyla deðirmen dönmez
2.. iyi insan lafýn üstüne gelir / iti an çomaðý hazýrla
3.. bir elin nesi var iki elin sesi var / nerde çokluk orda bokluk
4.. fazla mal göz çýkarmaz / azýcýk aþým aðrýsýz baþým
5.. kervan yolda düzelir / balýk baþtan kokar
6.. söz gümüþse,sükut altýndýr / sükut ikrardan gelir
7.. harama uçkur çözülmez / güzele bakmak sevaptýr
8.. iki gönül bir olunca samanlýk seyran olur / iki çýplak bir hamama
yakýþýr
9.. bülbülün çektiði dili belasý / bilmemek ayýp deðil sormamak ayýp
10.. eþeðe altýn semer vursan da eþek yine eþektir / ye kürküm ye
11.. eðri otur doðru söyle / doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
12.. düþenin dostu olmaz / dost kara günde belli olur
13.. ava giden avlanýr / atýn ölümü arpadan olsun
14.. erken kalkan yol alýr / acele iþe þeytan karýþýr
15.. birlikten kuvvet doðar / körler saðýrlar, birbirlerini aðýrlar
16.. tatlý dil yýlaný deliðinden çýkarýr / lafla peynir gemisi yürümez
17.. gün ola harman ola / perþembenin geliþi çarþambadan bellidir
18.. ya olduðun gibi görün ya göründüðün gibi ol / hocanýn dediðini
yap, yaptýðýný yapma
19.. iyilik yap denize at / merhametten maraz doðar
20.. zararýn neresinden dönülse kardýr / gelen gideni aratýr
21.. yüzü güzel olanýn huyu da güzel olur / yüzü güzel olaný deðil huyu
güzel olaný sev
22.. akýl akýldan üstündür / aklýn yolu birdir
23.. el elden üstündür / alet iþler el övünür
24.. acý patlýcaný kýraðý çalmaz / yaþýn yanýnda kuru da yanar
25.. zorla güzellik olmaz / zora daðlar dayanmaz
26.. öfke baldan tatlýdýr / öfke ile kalkan zararla oturur
27.. iþleyen demir ýþýldar / insan yedisinde neyse yetmiþinde de odur
28.. fazla mal göz çýkarmaz / azý karar çoðu zarar
29.. insan kýymetini insan bilir / insanoðlu çið süt emmiþ
30.. anasýna bak kýzýný al, kenarýna bak bezini al / beþ parmaðýn beþi
birbirine Benzemez
31.. olmaz olmaz deme, olmaz olmaz / iþ olacaðýna varýr
32.. eski dost düþman olmaz / güvenme dostuna saman doldurur
postuna
33.. harama el uzatilmaz / üzümü ye baðýný sorma
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS