Tedavisi Olmayan 40 Türk Hastalýðý   
01- Kardan Adama Tekme Atma Veya Bozmaya Calýþma
02- Yeni Atýlmýþ Bir Betona Basma Veya Ýsim, Numara Yazma
03- Gazete ve Dergilerdeki Resimlere Sakal, Býyýk ve Gözlük Yapma
04- En Ýyi Arabayý Ben Kullanýyorum Zannetme
05- Cep Telefonu Kullanýmýnýn Yasak Olduðu Yerlerde Ýllede Tel Ýle
Konuþma
06- Kar Topunun Ýcine Buz Koymak
07- Belediyenen Duraklara Koyduðu Saatleri Söküp Duvar Saati
Yapma
08- Kumsalda Deve Güreþi Yapma Hastalýðý
09- Þahin Marka Arabayý Doðan Görünümlü Yapma
10- Aðaçlara ve Banklara Kalp ve Ýsim Baþ Harfi Kazýma
11- Dersini Calýþýp Sýnýfýný Geceni Ýnek Sayma
12- Mesleki Ünvanýmýzý Ýngilizce Söyleme
13- Tiki Olanlarýn Tiki Ýle Kasýtlý Uðraþma
14- Ýskambil Kaðýtlarýndan Kule Yapan Birinin Kulesini Bozma
15- Cep Telefonu Ýle Baðýra Baðýra Konuþma Hastalýðý
16- Reklam Ýcin Asýlan Afiþleri Yýrtma Hastalýðý
17- Tuvalet Duvarýný Defter Sanma
18- Otobüs Duraklarýna "Ateþli Seviþirim Beni Ara" yazma
19- Trafikte Bizi Gecen Arabayý Yakalayýp Ýllede Gecmeyi Bi B.k
Sanma
20- Sinyal Verir Vermez Þerit Deðiþtirme. Olasý Bir Kazada Sinyal
Verdik Görmedinmi Deme
21- Ara Yoldan Ana Yola Cýkacak Araca Yol Vermeme
22- Ünlü Birini Görünce Ona El Sallama
23- Ünlü Birini Görünce Fotoðraf Cektirip Samimi Havasý Verme
24- Yaþamadýðýmýz Bi Olayý Yaþamýþ Gibi Anlatýp Ona Kendini Bile
Ýnandýrma
25- Otobüs Duraða Yanaþýnca Ýlle Ön Kapýdan Ýnme Hastalýðý
26- Otobüs Koltuklarýný Yýrtma ve Üzerlerine Yazý Yazma
27- Minibüs Þöforüyseniz Begenmesen Bile Mutlaka Kral Fm Dinleme
28- Kýrmýzý Iþýkta Beklerken Yeþil Iþýk Yanar Yanmaz Konraya Basma
29- Trafikte Beklerken Burun Karýþtýrma(Cok Severim )
30- Kimsenin Bilgisi Olmayan Bi Konuda Ýleri Geri Sallama
31- Faturalarý Hep Son Gününde Ödeme
32- Kar Yaðýnca Eve Bolce Ekmek Alma
33- Meydana Konan Güvercinlerin Üzerine Koþup Onlarý Kacýrma
34- Evlilerin Bekarlara Sakýn Ha Evlenme Demesi
35- Ayný Filme Giden Ýnsanlarýn Filmden Cýktýktan Sonra Filmi
Birbirlerine Anlatmasý
36- Eline Silah Gecen Birinin Hemen Silahla Þaka Yapmasý
37- Arabayla Yolda Giderken Tanýdýk Birini Görünce Üzerine Sürme
38- Takým Elbise Giyince Elini Cebine Sokma Hastalýðý
39- Takýmý Galip Gelince Havaya Silah Sýkma
40- Meslek Arkadaþlarýna Mesleki Þakalar Yapma 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS