Ýþte tarihteki en ünlü Nisan 1 þakalarý   
1 Nisan’ýn ortaya çýkýþý konusunda çeþitli varsayýmlar mevcut. Ýlk
olarak eski Romalýlarýn Hilarya, Hintlilerin ise Huli Festivali’nde
görülen þakalarýn 1564’te Fransa’da yapýlan takvim düzenlemesiyle
gelenek haline geldiði sanýlýyor.
 
Fransa’da 1564 yýlýnda takvimde yapýlan reformla yýlbaþý 1 Nisan’dan
1 Ocak’a alýndý. Bu arada, 1 Nisan’ý sene baþý olarak kabul etmeye
devam edenlerle alay etmek amacýyla yapýlan þakalar, bir süre sonra
gelenek haline geldi. 1 Nisan’ý yýlbaþý kabul edenlere ise "Nisan
Balýðý" adý verildi. Fransa’dan sonra diðer ülkelere de geçen bu
gelenek, 18. yüzyýlda Ýngiltere ve Ýskoçya’ya da yayýldý, oradan da
Amerika’ya taþýndý. Amerikalýlar bu günü 28 Aralýk’ta kutluyor.
   
   HÝÇ AÐAÇTA SPAGETTÝ YETÝÞÝR MÝ?
   Ýþte, birçok ülkede yapýlan þakalarla herkese bir "uyarý" turu":
 -Yýl 1957... BBC’nin saygýn haber programý "Panorama", ýlýk geçen
kýþ nedeniyle aðaçlarda artýk spagetti yetiþmeye baþladýðýný
duyurdu. Bunun ardýndan köylülerin artýk aðaçlardan spagettinin
hasadýný yapmaya baþladýðý açýklandý. Bir anda televizyon kanalýna
telefon yaðmaya baþladý, tüm izleyiciler kendi spagetti aðaçlarýný
nasýl yetiþtirebileceðini soruyordu. Telefonu açan BBC yetkilileri de
’bir kutu domates soslu spagettiyi ekin ve tutmasý için dua edin’
yanýtýný veriyordu. Sonunda bunun bir þaka olduðu anlaþýldý.
   -Sports Illustrated’in 1985 yýlý Nisan sayýsýnda yaþamý boyunca
Mets’de oynamayý hayal eden "çaylak" bir beyzbol atýcýsýnýn
hikayesi konu edildi. Sidd Finch adlý bu kiþi beyzbol topunu
neredeyse ýþýk hýzýyla metrelerce uzaða atabiliyordu. Bununla
birlikte aslýnda söz konusu Finch ömründe hiç beyzbol oynamamýþ,
bir Tibet manastýrýnda beyzbol atýþlarýnýn felsefesi üzerine öðrenim
görmüþtü. Mets taraftarlarý ülkenin her yerinde bu inanýlmaz, adeta
tanrýnýn bir lütfu olan oyuncu için kutlamalar yaptý. Sonunda bu
oyuncuyu yazarýn hayal gücüyle yarattýðý ve bunun 1 Nisan
þakasýndan ibaret olduðu anlaþýldý.
   
   SOLAKLAR ÝÇÝN HAMBURGER...
   -1998 yýlýnda Science and Reason adlý derginin Nisan sayýsýnda
Alabama eyaletinde "3.14" olan "pi" sayýsýnýn deðerinin yapýlacak
oylama ile yuvarlanarak "3.0" olacaðý duyuruldu. Bunun üzerine
yüzlerce telefonla halk bu kararý protesto etti. Sonunda ikinci bir sayý
yayýnlanarak orijinal makaleye yer verildi, bu evrim teorisiyle ilgili
Mark Boslough adlý bir fizikçinin yazýsýydý.
   -Yine 1998’de Burger King USA Today’e verdiði bir sayfalýk
ilanda solaklar için özel olarak hazýrlanmýþ "whopper" menüsünü
sunacaklarýný açýkladý. Ýlana göre, ülkedeki 32 milyon solak için
hazýrlanmýþ bu menüdeki hamburger solaklarýn rahatça yemesi için
180 derece dönüyordu. Ertesi günü Burger King, solaklar için
hamburgerin þaka olduðunu duyurdu. Ancak günlerce müþteriler
gelerek bu menüden istedi, hatta bazýlarý sað elliler için olanýnýn
üretilmesini talep etti.
   
   "FETHULLAH DOÐRU SÖYLEMEZ" ÝÞBAÞINDA..."
   Tüm dünyanýn "þaka günü" ilan ettiði 1 Nisan’da Türkler de boþ
durmuyor.
   Geçen yýllarda, Türk insanýnýn engin hoþgörüsüne sýðýnan
þakacýlar da iþbaþýndaydý... Samsun’un Havza ilçesinde, kendisini
"Fethullah Doðrusöylemez" olarak tanýtan bir kiþi, yerel radyonun
canlý yayýnýna baðlanarak, "Kunduz ormanlarýndan yüzlerce fil size
doðru geliyor.
   Çok iriler ve önüne gelen her þeyi ezip geçiyorlar" dedi.
   Radyonun DJ’yi olayýn þaka olduðunu anladý, ancak yaklaþýk 20
kiþi panik içinde radyoyu telefonla arayarak bilgi almaya çalýþtý. Kýsa
süre sonra ayný kiþi yeniden radyoyu arayarak, "Size 1 Nisan þakasý
yaptým" dedi.
   Erzurum’da yayýnlanan haftalýk "Palandöken" gazetesi de vali ve
büyükþehir belediye baþkanýnýn hükümete tepki için istifa ettiklerini
manþetten verdi. Haberin devamýnýn verildiði iç sayfada ise
yöneticilerin hoþgörüsüne sýðýnýlarak Nisan 1 þakasý yapýldýðý
açýklandý.
   Trabzon’da yayýnlanan bölgesel Kuzey Ekspres gazetesi,
sürmanþetinde, "Fatih Tekke Fener’de" baþlýðýyla okuyucularýna
verdiði haberde, milli futbolcunun gelecek sezon için sarý-lacivertli
takýmla anlaþtýðýný duyurdu. Gazete, son sayfasýnda ise 1 Nisan
Þakasý yaptýðýný ve haberin gerçeðini yansýtmadýðýný belirten bir yazý
yayýmladý.
   Geçen yýl Devlet Tiyatrolarý sanatçýlarý "Karagöz" Mustafa Mutlu
ile "Hacivat" Esat Tanrýverdi de vatandaþlara þaka yapmak için
harekete geçti. Onlar vatandaþlarý þaþýrtmak isterken bir genç kýz
"kolonya ister misiniz?" diye yanlarýna yanaþtý ve ikilinin ellerine
zeytinyaðýný boca ederek, "1 Nisan þakasýnýn" nasýl yapýlacaðýný
ikiliye gösterdi.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS