Kadýnlar kime verir? Kime vermez?   
Kadýnlar vermez !!!
Saf bi adam olduðunu anlarlarsa, namusluyum ayaðýna vermez süründürür.
Arkadaþ ayaðýna vermez.
Kankine vermiþtir vermez.
Paran yoktur vermez.
Ýþin yoktur vermez.
Ýþin çoktur ilgilenmezsin vermez.
Ýyi davranýrsýn vermez.
Fazla üstüne düþersin vermez.
Ýçirmezsen vermez.
Fazla içirirsin veremez. (Kusar musar saa-sola)
Eski erkek arkadaþini hatýrlar esir alýr vermez.
Ýstemezse vermez.
Hastadýr vermez.
Ustadýr vermez.
Ýlk gün vermez. (Seviyorum, çýkýyorum olayýna girilmiþse)
Ev kalabalýksa vermez. (Öyle arka odada falan kasar.)
Ayaküstü vermez.
Yaðmur yaðar, vermez.
Sular akmaz, hiç vermez.
Deprem olur, korkar, vermez.
"Annemler gelcek." der, vermez.
"Annenler gelcek." der, vermez.
Uff der vermez, puff der vermez.
"Göbeðin var." der vermez, eritsen de vermez.
O buna verdi ben bu salaða vermem der vermez. (Ayný kefeye konma
olayý)
Ailecek tanýþýyorsunuzdur vermez.
Ýçine abuk bi çamaþýr giymiþtir, rezil olcaz der vermez.
Burcunu beðenmez vermez. (Aslanlar sadýk olmazlar olayý)
Kedini sever vermez, köpeðini gezdirir vermez. (Sývýþma yollarý)
Kaþardýr vermez. Köy kýzýdýr vermez (2+2 = 4 etmez hali bu iki durum
için geçerlidir.)
Özel olmassa vermez.
Aramazsýn, aramazsýn, icap edince ararsýn: Anlarsa vermez.
"Arkadaþýma yazýyosun." der vermez.
"Niye aramadýn?" der, vermezzzzz. (En klasik, alýþýla gelmiþ hal)
Güldurmezsen vermez.
Güldürürsün "yavsak" der, vermez.
Kýsacasý, bu kadýn milleti vermiyeceði varsa vermez!

Kadýnlar verir !!!
Güldür, versin.
Jack Daniels iç, versin.
Saçýný uzat, küpe tak, versin.
Evini postmodern döþe, versin.
Armani jean giy, versin.
Az konuþ, mesafeli dur, derin bak, versin.
Açýk saçýk konuþ, versin.
Ukala ol, versin.
Harley kullan, versin.
Televizyonda panele çýk, versin.
Efemine davran, versin.
Çok ýsrar et, versin.
Tanýþýr tanýþmaz parfümünü taný, versin.
Creative director ol, versin.
Çirkinsen, duyarlý ol, versin.
Uçak kullan, versin.
Sevgilinden ayrýl, versin.
Karýn olduðunu söyle, versin.
Ýste, versin.
Ýyi danset, versin.
Her hafta bir parti ver, versin.
Cindy Crawford2u beðenme, versin.
Coupe Mercedes al, versin.
Yasadýþý iþler yap, versin.
Yapýþtýr tokadý, versin.
Ýyi kahkaha at, versin.
Boðuk ve derinden konuþ, versin.
Acayip bir spor yap, versin. (Mesela maðaracýlýk, bungee jumping,
daðcýlýk)
Saksafon çal, versin.
Sörf ya da kayak yap, versin.
Fransýzca ve Ýbranice (Yunanca da olabilir.) konuþ, *garanti* versin.
Davidoff puro iç, versin.
CD'lerin içine iki klasik karýþtýr, versin.
Kadýn dergileri oku, versin.
Köpek besle, kedi tekmele, versin.
Biseksüel ol, versin.
Yemek yap, versin.
Ben kadýnda kiþilik ararým de, dakkada versin.
Annenle tanýþtýr, versin.
Þaþýrt, versin. Þaþýr, versin.
Repo yap, versin.
Maaþýný dolarla al, versin.
35 santim dedikosunu yap, versin.
Onunla seviþirken neler yapacaðýný söyle, versin.
Vermem de, versin.
Ýktidarsiz olduðunu söyle, versin.
Fas'a götür, versin. (Hiç olmazsa bahset, yine verir.)
Bir "ver þiiri" oku, versin. (Mesela "Böyle Bir Sevmek Görülmemiþtir",
Attila Ýlhan)
Ýngilizce þiir oku, yarýsýna gelmeden versin. (Mesela Oscar Wilde'dan)
Allem et, versin. Kallem et, gene versin
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS