Aðzýma Boþaldý. Hamile kalmýþ Olabilir miyim?   
Soru:
Ýyi günler Haydar bey. Köþenizde bize yararlý bilgiler 
verdiðiniz için çok teþekkür ederim.
Geçtiðimiz günlerde sevgilimle birlikte olduk. Ancak ben þimdi çok
korkuyorum. Çünkü seviþirken sevgilim aðzýma boþaldý. Hamile kalmýþ
olabilir miyim? Ne olur bana cevap verin. Þimdiden çok teþekkür ederim.

Yanýt:
Sevgili okurum, sözünü ettiðin tekniðin adý oral seks.
Spermler, aðýzdan mideye inecekler. Mide onlarýn zaten canýna okur.
Dünyaya geldiklerine, sperm olduklarýna bin kere piþman eder. Zavallý
spermler mide asidinde erir giderler. Hadi diyelim her zaman olduðu
gibi bir tanesi þanslý çýktý. Bu kimyasal saldýrýdan kurtuldu. Ayný olay
bu kez baðýrsaklarda baþýna gelecek. Þanslý sperm oradan da kurtuldu
diyelim. Zaten bizim sperm koç gibi maþallah. Anüsten dýþarý çýkacak.
Dýþarý çýkacak ama gideceði yer çok ama çok kötü. Gideceði yeri hiç
beðenmeyecek. Hemen tornistan yapýp komþusuna, bir maðaraya
sýðýnacak. Bu maðara dediðim yer kadýnýn vajinasý. Oradan yoluna
devam edecek. Yumurtayý bulacak, sen de gebe kalacaksýn. Deðerli
okurum, hayal gücümüzü bu kadar kullanýrken bile düþünceleriniz beni
þizofren bir dünyaya soktu. Yaptýðýn kurgu, karþýmýza bir akýl
hastanesi bulgusu gibi çýkýyor. Akýl hastalýðý öyle hop diye gelip
insanýn beynine oturmaz. Önce ruh saðlýðý bozulur, sonra akýl. Deðerli
yavrum, aman akýl saðlýðýný korumaya bak. Biraz bilgilen, en azýndan
hayvanlara bak, onlarý gözlemle. Çünkü seni sonunda kocaný mutlu
edecek bir kadýn ve çocuklarýna anne olmaya çalýþacaksýn. Deðerli
okurum, tabii ki sizin sorduðunuzun gerçek olmasý mümkün deðil.
Çünkü bir kadýný hamile kalmak için partneriyle korunmasýz olarak
birlikte olmalýdýr. Hamilelik için erkeðin spermlerinden birinin, uygun
durumdaki kadýn yumurtasýný döllemesi gerekir. Bunun için meninin,
kadýn cinsel organýna boþalmasý lazýmdýr. Ancak spermlerin kadýn
yumurtasýna ulaþmasý için mutlaka penisin vajinanýn içine boþalmasý
þart deðildir. Eðer vajinanýn aðzýna boþalýrsa, spermler içeri girebilir ve
gebelik oluþabilir.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS