Gerdekte Kan Gelmezse Ne Yapmalýyým?   
Soru: 
Merhaba Haydar hocam. Ben 20 yaþýnda bir gencim. Güzel bir kýzý
seviyorum. Kýz 17 yaþýnda ama iki yýl önce ailevi sorunlar yüzünden
gizlice iman nikâhý ile evlenmiþ ve cinsel iliþkiye girmiþler. Bir müddet
sonra kavga edip ayrýlmýþlar. Ben de onu çok seviyorum. Zaten beni
ilgilendiren içi, dýþý deðil. Zaten bu da nikâhla yapýlmýþ. "Kýzlýk zarý
bozulmuþsa kan gelmez" deniyor. Gerdek gecesi de ailem kanlý çarþaf
isteyecektir. Annemin üzülmesini istemem. Gerdek gecesi kan
gelmeyeceðine göre ne yapmalýyým? Lütfen bir yol gösterin. Düðünden
önce bir tüp kan alýp gece çarþafa dökmek geliyor aklýma. Fikrim
güzelse ne kadar ve neresine dökmeliyim?

Yanýt: 
Deðerli okurum, her nedense güvercin kaný bu konuda çok konuþulur.
Ama hep tavuklar kurban edilir. Kan da genellikle pýhtýlaþýr. Bazý çiftler
kendi bedenlerini keserek kan elde ederler. Kül yutmayan ailelerde
ertesi gün kadýný bir bahaneyle hamama götürürler, kýz olanlarýn
farkýnda deðildir. Erkekte de benzer el, ayak kesikleri var mý dikkat
edilir (Bunlar benim yaþamýþ ve tanýk olduðum olaylar). Ýþ bununla da
kalmaz. Cinin cini aileler kanýn rengini iyi bilirler. O kan biraz
sulanmýþ, biraz saydamlaþmýþ pembeye çalan bir renktir. Kanlý çarþafý
ben göreceðim diyen babalarý biliyorum. Çünkü kararý baba verecek.
Fikrine gelince; fikir güzel ama uygulamasý zor. Aklýma bir akýl hastasý
fýkrasý geldi. Bir akýl hastasý arkadaþýna bir roman yazdýðýný söylüyor.
Koynundan çýkarýp romaný veriyor. Arkadaþý iki-üç gün okuduktan
sonra "Romanýn iyi ama, kiþiler çok, konu yok" diyor. Hangisi haklý,
danýþmak için baþhekimin odasýna gidiyorlar. Baþhekim "Þu romaný
ben de göreyim" diyor. Adam giysinin altýndan çýkarýnca baþhekim
koltuðundan fýrlýyor "Hay Allah, kahretsin 15 gündür telefon rehberimi
arýyordum" diyor. Deðerli okurum, senin fikrinde de kan var da pratiði
zor. O kan pýhtýlaþabilir, sevgili eþinin neresine dökeceðini müsaade et
de ben söylemeyeyim. Ama baþýna, göðsüne, göbeðine! filan dökme.
En uygun belden aþaðýsýdýr. Hadi gerisini bana söyletme. Nereye
dökersen dök. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS