Cinsel Ýliþkiye Doyamýyorum, Bir Kadýna Ýhtiyacým Var   
Soru: 
Merhaba Haydar bey. Öncelikle sonsuz saygýlarýmý ve hürmetlerimi
sunarým. Yazýlarýnýzý beðeniyle okuyor ve takip ediyorum. Bizleri
aydýnlattýðýnýz için de çok teþekkür ediyorum. Ayrýca yurtdýþýnda
olduðum için oradaki insanlarýn size hayran olduðunu gördüm. Benim
büyük bir sorunum var: Bunu anlatmaya utanýyorum ama beni
baðýþlayacaðýnýzý düþünerek özür diliyorum. Ben evliyim ama þu anda
yalnýz yaþýyorum. Çünkü seks hayatýna doyamýyorum. Bugünlerde
Türkiye'deyim, bu hastalýklardan dolayý hiçbir kadýnla iliþkiye
giremiyorum ve çok zor durumdayým. Bu yüzden geceleri
uyuyamýyorum. Bir kadýna ihtiyacým var. Sizce istediðimi bulabilir
miyim? Hiçbir kadýnla arkadaþ olamýyorum, çünkü çok utanýyorum. Bu
konuda çok doyumsuzum, sabahlara kadar seks yapsam da
doymuyorum. Yardýmýnýza çok ihtiyacým var. Beni bu konuda
aydýnlatýrsanýz çok sevinirim. Sizce ne yapmalýyým? Bu konuda bana
yardýmcý olursanýz çok sevinirim. Þimdiden teþekkürler. Rumuz:
Altyapý boyasý

Yanýt: 
Deðerli okurum, halkýn anlayacaðý dilde bir seks manisi içindesin. Yani
seks taþkýnlýðý. Buna seksomanyakta denilebilir. Zaman zaman senin
durumunda insanlar ve sen dahil þöyle bir beklentiniz var. "Sekse
doyamayan bir kadýn varsa benim gibi birilerini arýyorsa aracý olursanýz
iki tarafta mutlu olur" gibilerden. Bunun için adeta dil döküyorsunuz.
Bu mektubundaki koku da böyle. Ýyi ama iki seksomanyaðý yan yana
getirmiþ olsak benim adým neye çýkar?
Kaldý ki ya böyle bir kadýn vardý. Al telefonunu desem kadýnýn ailesi
tarafýndan büyük tepkiler ortaya çýkar. Karnýn aç, paran yoksa su
içmesini öðren. Çünkü su bedava. Atalarýmýz "Ýki su, bir ekmek yerine
geçer" demiþ. Paran yoksa, su içmesini öðren. Yani kadýnlarla iliþki
kurmakta yeteneðin ve cesaretin yoksa o su içme örneðinde ne
demek istediðimi acaba anladýn mý?
Yavrum, yalnýz yaþýyorsun, yatak odasý senin. Ama kadýn da yoksa
ister uyu, ister sabaha kadar yatakta dans et. Senin bileceðin iþ. Ben
bu mektubunu okumamýþ ve duymamýþ olayým. Yoksa kalbini kýrarým. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS