Ýngiltere'de trafik niçin soldan akar?   
Bir zamanlar herkes Ýngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için
de çok geçerli bir sebep vardý. Yüzyýllarca önce yolun karþýsýndan
gelenin dost mu, yoksa düþman mý olduðunu kestirmek mümkün
deðildi. Ýnsanlarýn çoðu sað ellerini kullandýklarý için, yolun solundan,
duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol taraflarým emniyete alýr,
sað ellerini kýlýçlarýný hemen çekecek þekilde hazýr bekletirlerdi.

Yolun solundan seyahat, ilk defa 1300 yýllarýnda, papanýn Roma'ya
gelecek hacýlarýn yolda karmaþaya sebep vermemeleri için, yolun
solundan gitmelerini söylemesiyle resmileþti ve yüzyýllar boyu devam
etti.

18. yüzyýlýn sonlarýnda ABD'de birçok atýn çektiði posta arabalarýnda,
sürücü koltuðu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atýn üstünde
oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiðinde karþýdan geleni ve yolun
kontrolünü zorlaþtýrýyordu.

Çok geçmeden ABD'de trafik saðdan iþlemeye baþladý. Fransýz Ýhtilali
sýrasýnda, ihtilalin liderlerinden Maximilien Ro-bespierre, büyük bir
olasýlýkla Katolik kiliseye meydan okuyanlara bir jest olsun diye,
Parislilerden yolun saðýndan gitmelerini istedi.

Bir süre sonra aslýnda kendisi de bir solak olan Napolyon,
ordularýndaki ikmal arabalarýnýn yollarýn saðýndan gitmeleri emrini verdi
ve zaptettiði her ülkede de bu uygulamayý hayata geçirdi.

Ýngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafýndan zapt edilemediðinden
Ýngilizler yolun solundan gitme alýþkanlýklanndan vazgeçmediler.
Avustralya, Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam
ettirdiler. Zaten Ýngilizler'de Amerikalýlardan farklý olarak sürücü
arabanýn üstünde ve saðýnda oturuyordu.

Modern araba teknolojisinin geliþmesi ile bu geliþimin dünyada öncüsü
olan ABD'de sürücü koltuðu ve direksiyon saðdan gidiþe uygun olarak
sola konuldu ve dünyanýn birçok bölgesinde bu þekilde yaygýnlaþtý.
Ýngiltere'de ve eski sömürgelerinde, trafik akýþýný sað þeride almanýn
faturasý o kadar yüklüdür ki, artýk isteseler de kolay kolay bunu
yapamazlar.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS