Niçin trafik lambalarý kýrmýzý sarý ve yeþildir?   
Trafik ýþýklarý uygulamasý, önceleri demiryollarýnýn trenleri kontrol için
uyguladýðý sinyaller örnek alýnarak baþlamýþtýr. Demiryollarý idaresi
kýrmýzý rengi 'dur' sinyali olarak seçmiþti. Kýrmýzý renk kan rengi
olduðundan asýrlar boyu tehlikenin, tahribatýn ve ölümün simgesi
olmuþtur. Demiryollarý ilk faaliyete geçtiði 1830'lu yýllarda 'ikaz' ýþýðýnýn
rengi yeþil, 'geç' ýþýðýnýn ise beyazdý.

Bir süre sonra beyaz sinyal problem yaratmaya baþladý. Beyaz renkli
'geç' sinyali diðer sokak lambalarý ile karýþtýrýlabiliyordu. Ama daha da
kötüsü 'dur' iþaretlerine konulan kýrmýzý mercekler yerlerinden düþünce
ýþýk beyazlaþýyor, 'geç' sinyali olarak algýlanýyor ve kazalara yol
açabiliyordu.

Sonunda demiryolcular kýrmýzýyý 'dur', yeþili 'geç' san rengi de 'ikaz'
sinyali olarak kullanmaya baþladýlar. Bilindiði gibi sarý, renk spektrumu
içinde en göz alýcý renktir. Böylece makinist bir sinyalin bulunmasý
gereken yerde beyaz ýþýðý görürse, bir þeylerin yanlýþ olduðunu anlýyor
ve tedbirini alýyordu.

Karayollarýna gelince, yollarda sadece atlarýn ve at arabalarýnýn
bulunduðu tarihlerde bile dünyanýn büyük þehirlerinde trafik sorundu.
Ýlk trafik lambasý otomobillerin ortaya çýkmasýndan çok önce 1868'de
Londra'da kullanýldý. Gazla yakýlan ve bir eksen etrafýnda
döndürülebilen kýrmýzý ve yeþil lambalar bir yýl sonra patlayýp,
kendilerini çeviren polisi de yaralayýnca bu uygulama ortadan kalktý.

Ama öte yandan otomobillerin ortaya çýkmasý ve þehirlerde dolaþmaya
baþlamalarýyla birlikte durum iyice kötüleþti. Çeþitli þehirlerde deðiþik
uygulamalar yapýldý. Demiryollarýndaki uygulama örnek alýndý ama
demiryollarýnda birbirine paralel iki hat vardý. Bu sistem iki yolun
kesiþtiði kavþaklarda iþe yaramýyordu.

Sonunda günümüzdekilere benzeyen ilk elektrikli otomatik trafik
lambasýný, ilkokul mezunu ve ABD'deki Cleveland'da otomobil sahibi ilk
siyah olan Garrett Morgan geliþtirdi. 1914'de ilk denemelerine
baþlayan Morgan 1923'de de patentini aldý. Morgan 1963'de
ölümünden az önce patentini 40 bin dolara General Electric firmasýna
sattý.

Morgan'ýn lambalarý demiryollarýna benzer þekilde bir 'T' üzerinde
kýrmýzý ve yeþil iki lambadan ibaretti. Çok geçmeden ikaz anlamýnda
sarý lamba da ilave edildi ve uygulama bütün dünyaya süratle yayýldý.
Aradan geçen yýllara raðmen sarý renk hala 'ikaz' anlamýndadýr ama
günümüz sürücüleri onu 'geç' sinyali olarak algýlýyorlar. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS