Erkeklerin düðmeleri niçin saðdadýr?   
Hakikaten, niçin erkeklerin tüm giysilerinde düðmeler saðda, ilikler solda
iken kadýn giysilerinde tam tersidir? Ýþte, insanlarýn daha çok sað ellerini
kullanmalarýndan dolayý yerleþen bir alýþkanlýk daha. Sað elini kullanan bir
insan için, saðdaki bir düðmeyi, soldaki bir iliðe geçirmek daha kolaydýr.
Bu nedenle de erkeklerin düðmeleri daima saðdadýr. Peki kadýnlarýn
düðmeleri niçin solda? Kadýnlarýn çoðunluðu da, daha çok sað ellerini
kullanmýyor mu?

Giysilerde düðmelerin kullanýlmaya baþlanýldýðý ilk zamanlarda, düðmeler
hem çabuk kýrýlabiliyordu, hem de herkesin alamayacaðý kadar pahalý idi.
Düðme alabilecek zengin kadýnlar da, uzun elbiselerini ancak
hizmetçilerinin yardýmý ile giyebiliyorlardý.

Hizmetçiler ise hanýmlarýnýn karþýsýnda, onlarýn düðmelerini, sað ellerini
kullanarak daha rahat ve daha hýzlý ilikleyebiliyorlardý (tabii erkeklerin de
daha hýzlý çözdüklerini söylemeye gerek yok). Bu neden(ler)le, terziler
düðmeleri hizmetçinin saðýna, hanýmýnýn ise soluna gelecek þekilde diker
oldular. Günümüzde her kadýn, kendi kendine giyinip soyunmasýna
raðmen nedendir bilinmez, bu adet deðiþmedi. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS