Matemde bayraklar niçin yarýya indirilir?   
Bu geleneðin kökeni eski deniz savaþlarýna kadar uzanýyor. O devirlerde
her bir savaþ gemisinin direðinin tepesinde dalgalanan kendine özgü
renkli bir bayraðý vardý. Bir deniz savaþýndan sonra yenilen gemi, galip
tarafýn bayraðýný asmak zorundaydý, bunun için de kendi bayraðýný yarýya
çekerek üstte yer býrakýrdý.

Günümüzde böyle bir durum söz konusu deðilse de, bayraklarý yarýya
indirmek bir saygý ifadesi olarak kaldý. Milletlerin matem günlerinde,
önemli devlet adamlarýnýn ölümünde, diðer milletlerin de bayraklarýný
yarýya indirmeleri, mateme katýlmak anlamýnda uluslararasý bir gelenek
haline geldi.

Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanýndan geçen gemilerin,
geçiþ süresince bayraklarýný yarýya indirmeleri geleneði, saygýnýn bir
ifadesi olarak günümüzde hala devam etmektedir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS