Þemsiyelerin çoðunun rengi niçin siyahtýr?   
Þemsiyeler ilk olarak 3400 yýl önce Mezopotamya'da, bir rütbenin, bir
ayrýcalýðýn sembolü olarak kullanýlmaya baþlandý. Bu ilk þemsiyeler
Mezopotamyalýlarý yaðmurdan deðil, yakýcý güneþten korumak için
kullanýlýyordu.

Þemsiyeler yüzyýllar boyu hep güneþten korunmak için kullanýldý.
Bugün bile bazý Afrika kabilelerinde þefin arkasýnda yürüyen bir
þemsiye taþýyýcýsý görülmektedir. Hatta Ýngilizce'de þemsiye
anlamýndaki 'umbrella' kelimesi, Latince gölge anlamýna gelen 'umbra'
kelimesinden türemiþtir.

Milattan önce 1200 yýllarýna gelindiðinde þemsiye Mýsýrlýlarda biraz dini
bir anlam kazandý. Gökyüzünün Tanrýnýn vücudundan yapýlmýþ,
dünyayý koruyan bir þemsiye olduðuna inanýyorlardý ve baþlarýnýn
üzerinde taþýdýklarý þemsiye yüksek ahlak sembolü idi.

Romalýlar þemsiye kültürünü Mýsýrlýlardan aldýlar ama onu hep kadýnsý
bir sembol olarak gördüler ve erkekler tarafýndan hiç kullanýlmadý. Yaðlý
kaðýttan yapýlan þemsiyelerin yaðmuru da geçirmediði görülünce,
kadýnlar tarafýndan yaðmurda da kullanýlmaya baþlandý. Artýk antik
tiyatrolarda, yaðmurda kadýnlar þemsiyeler altýnda rahat rahat
otururlarken, erkekler þýrýl sýklam ýslanýyorlardý.

Avrupa'da þemsiyelerin yaygýn olarak kullanýlmasýna 1700'lü yýllarda
baþlanmýþtýr. Bu yýllarda þemsiyelerin yünlü kumaþlarýnýn üstü bir çeþit
yað ile sývanýyordu. Bu yað kumaþa su geçirmez bir özellik
kazandýrýyor ve siyah bir renk veriyordu. Siyah renkli bu þemsiyeler
erkekler tarafýndan da benimsendi ve güneþ için olan beyaz þemsiyeler
kadýnlarýn, yaðmur için olan siyahlar ise erkeklerin vazgeçilmez
aksesuarlarý oldu.

Bir çeþit yað ile sývanan siyah þemsiyeler gerçekten yaðmuru hiç
geçirmiyorlardý ama ömürleri de pek uzun sürmüyordu. Zamanla daha
kaliteli þemsiyeler üretildi, ancak siyah renk su geçirmezliðin bir
garantisiymiþ gibi algýlanmaya devam edildi. Günümüzde yazýn
þemsiye kullanma adeti pek kalmadý ama yaðmurda erkekler siyah
þemsiye taþýmada hala ýsrarlý. Kadýnlar ise cývýl cývýl renklerdeki
þemsiyelerle dolaþýyorlar. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS