Günümüzde üniformalar niçin haki renkte?   
Napolyon savaþlarýna kadar, askeri üniformalar çok renkli ve gösteriþli
idi. Ancak savaþ teknolojisi geliþtikçe bunun da bazý sakýncalarý ortaya
çýkmaya baþladý. Kýlýç ve kalkanla yapýlan savaþlarda gösteriþli
üniformalar düþmanda moral bozukluðu yaratýyordu ama ateþli silahlar
bulununca, bu parlak ve renkli giysiler uzaktan iyi bir hedef olmaya
baþladý. Bugün askerler savaþa en uygun sadelikte giyinerek giderler
ve sadece gerekli teçhizatý taþýrlar.

Üniformalardaki haki renk ise ilk kez ingilizler tarafýndan 1850'li yýllarda
Hindistan'da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Britanya ordusundan Hary 
Lumsden Ýngiliz askerlerinin beyaz üniformalarý nedeni ile kolay hedef
olduklarýný fark edince, üniformalarýn üzerine toz ve çamur sürerek ve
biraz da çay ile boyayarak renklerini gölgeli kahverengine dönüþtürmüþ
ve giysilerin rengini araziye uydurmaya çalýþmýþtýr. Toprak rengine
benzeyen bu üniformalara Hintçe toprak rengi anlamýna gelen 'Khaki'
adý verilmiþ ve Türkçe'ye de 'haki' olarak geçmiþtir.

Khaki 20. yüzyýlýn baþlarýnda günün standartlarýna göre deðiþtirildi. Bu
model Amerikan özel timleri tarafýndan tehlikeli görevlerde kullanýlmaya
baþlanýldý. Birinci Dünya Savaþý'nda da kullanýlan bu renkteki kumaþlar
çok sert olduklarý için askerlerin hareket kabiliyetlerini azaltýyor ve
ýslandýkça daralýyorlardi. 1932 yýlýnda pamuktan üretilen 'cramerton'
ordu elbisesi dayanýklý olmasý ve içinde kolayca hareket edilebilmesi
açýsýndan Ýkinci Dünya Savaþý'nda ordunun kullandýðý en yaygýn arazi
elbisesi haline geldi.

Bir sonraki aþama ise askerlerin düþman tarafýndan görülmemesini
saðlayacak kadar araziye uygun ama ayný zamanda ayný tarafýn
askerlerinin birbirlerini vurmamasýný saðlayacak þekilde ayýrt edilebilir
kumaþ renk ve desenini yaratmaktý.
Aslýnda kamuflaja ilk olarak askerler tarafýndan deðil, hayvanlarýn
kendilerini fark etmelerini önlemek için avcýlar tarafýndan
baþvurulmuþtu. Kamuflaj desenlerini yaratabilmek için Ýngiliz ve 
Fransýz ordularý ressamlarla iþbirliði yapmýþtýr. Hatta Picasso'nun ordu
giysilerini görünce, 'Bunlar benim desenlerim' diye baðýrdýðý bile rivayet
edilir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS