Eski insanlar tuvaletlerini nasýl yapýyorlardý?   
Ýnsanlar tarihlerinde çok uzun bir süre tuvalet kullanmadýlar.
Baþlangýçta hayvanlar nasýl yapýyorlarsa, onlar da öyle yaptýlar. Ýþlerini
en yakýn çalýnýn dibinde veya bir ýrmak kenarýnda görebiliyorlardý.
Ancak toplumlar geliþtikçe, köyler, kasabalar ortaya çýktýkça tuvalet
ihtiyacýný karþýlamak için daha uzak mesafelere gitme zorunluluðu
doðdu. Ayrýca açýkta býrakýlan atýklarýn yarattýðý kötü koku ve hastalýk
tehlikeleri de insanlarda bu konuda bazý önlemler almanýn zamanýnýn
geldiði bilincini oluþturdu.

Binlerce yýl önce Sümerler, Mýsýrlýlar ve Hindistan'da yaþayanlar
oturakta oturup, ihtiyaçlarýný giderdikten sonra oturaða düþenleri
uzakta bir yerlere döküyorlardý. Ýki bin yýl önce ise Romalýlar ilk basit
tuvaleti kullanmaya baþladýlar. Atýklar oturduklarý deliðin içine düþüyor,
deliðin altýndan akan su onlarý uzaða taþýyordu.
Çiftçilerin, açýk arazide çalýþanlarýn ise zaten böyle bir dertleri yoktu.
Tarlanýn bir köþesine çukur kazýyor, çukur yeterince dolunca, toprakla
dolduruyor ve baþka bir çukur kazýyorlardý. Geceleri ise yataklarýnýn
altýnda bir lazýmlýk bulunduruyorlardý.

Ortaçaðda kale ve þatolarda atýk bir delik vasýtasý ile binanýn etrafýndaki
su birikintisine düþürülüyordu. Bir yere tuvaletini yapýp, onu bir tanktan
gelen su ile sürükleyip, uygun bir yere býrakma fikri ilk olarak Kraliçe
1. Elizabeth zamanýnda, 1589 yýlýnda John Harrington'dan geldi. Ancak
o zamanlar Ýngiltere'deki evlerde ne böyle bir tanký dolduracak, ne de
atýðý alýp götürecek su sistemi vardý.
Günümüzdekilere benzer bir tuvalet ancak iki yüzyýl sonra 1778'de
Ýngiltere'de bir saat yapýmcýsý olan Alexander Cum-ming tarafýndan
tasarlandý ve Joseph Bramah tarafýndan geliþtirildi. Tuvaletlerden evlere
yayýlan kötü koku ise 1849 yýlýnda Stephen Green'in 'U' þeklinde bir
boruyu tuvaletin çýkýþýna monte etmesi ile son buldu. Tuvaletlerin ve
günümüzde lavabolarýn da altýnda bulunan bu 'U' þeklindeki boruda her
zaman bir miktar su kalýr ve kokunun oluþmasýný önler. Tabii o
zamanlar tuvaletler dökme demirden yapýlýyordu. Sonra düzgün
yüzeylerinin temizlenme kolaylýðý bakýmýndan seramik tuvaletler
üretilmeye baþlanýldý. 1888 yýlýnda ise tuvaletlere zinciri çekilince suyu
akan klozetler ilave edildi.

Bizde tuvaletler için hela, kenef, ayakyolu, WC., 00, yüznumara gibi
birçok isim kullanýlýr. 'WC.' Ýngilizce ismindeki 'Water Closet'in baþ
harfleridir. Yüznumaranýn hikayesi ise deðiþik. Eskiden Fransa'da
otellerde tuvaletler koridorlarýn uçlarýndaydý. Odalarýn her birine birer
numara verirken, tuvaletlere numarasýz demiþler ve '00' diye
iþaretlemiþlerdi. Fransýzca'daki 'numarasýz' kelimesi ile ' 100 numara'
kelimesi hemen hemen ayný telaffuz edildiðinden, bizde Fransýzcasý
biraz kýt birinin tercüme hatasý sonucu 'yüz numara' olarak
yerleþmiþtir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS