Erkekler eskiden nasýl týraþ oluyorlardý?   
1991 'de Avusturya Alpleri'nde buzullar arasýnda donmuþ bir erkek
cesedi bulundu. Þaþýrtýcý olan cesedin 5.200 yýl önce yaþamýþ birine
ait olmasý ve bugüne kadar hemen hemen hiç bozulmadan
kalabilmesiydi. 'Alp Çobaný' adý verilen bu,cesette dikkat çeken bir
baþka husus da, yüzünde sakal ve býyýk olmamasýydý.

Arkeologlara göre erkekler tarih öncesi devirlerde de týraþ oluyorlardý.
Maðara duvarlarýndaki bu devirlerden kalma resimler sakal týraþý için
kabuklarýn, köpekbalýðý diþlerinin, en çok da keskinleþtirilmiþ
çakmaktaþlarýnýn kullanýldýðýný göstermektedir. Günümüzde keþfedilen
bazý ilkel kabilelerde çakmaktaþýnýn bu amaçla kullanýldýðý gerçekten
de görülmektedir. Mýsýr'da açýlan mezarlarda eski Mýsýrlýlarýn M.Ö. 4.
yüzyýlda sakal kesmek için kullandýklarý altýn ve bakýr aletler
bulunmuþtur.

Tarih öncesi erkeðinin sakal týraþý olma nedeni, kesilmezse 150
santimetreye kadar uzayabilecek olan sakalýn hareket kabiliyetini hayli
kýsýtlamasýdýr. Ancak sinek kaydý týraþ olma ihtiyacýnýn nedeni
bilinmemektedir. Her gün kesilmesi gerekiyorsa erkekler niçin sakallý
yaratýlmýþlardýr, o da ayrý bir konu. Erkekler günümüzde olduðu gibi
geçmiþ zamanlarda da din, toplumsal konum ve moda gibi nedenlerle
týraþ oluyorlardý. Örneðin, Ro-ma'da sadece özgür insanlar týraþ
olabilirdi.

MS. 14. yüzyýlda þimdiki usturanýn ilkelleri ortaya çýkmaya baþladý,
ama erkeklerin acýlý ve kanlý týraþ derdi 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar
devam etti. King Camp Gillette (jilet) ABD'de 1901 yýlýnda ilk iki taraflý
jileti keþfetti. Ancak Birinci Dünya Savaþý yýllarýna kadar 168 jilet ve 51
makine satabilmiþti. Savaþ baþlarýnda ABD hükümeti ordunun
ihtiyacýný karþýlamak için firmaya 3,5 milyon týraþ makinesi sipariþ etti.
Böylece týraþ býçaðý bir sektör haline geldi Kýsa bir süre sonra eski bir
kýlýç üreticisi olan Wilkinson firmasý da týraþ býçaðý üretimine geçti ve
bu ikili günümüze kadar piyasanýn devleri olarak geldiler. Günümüzde
Gillette dünya pazarýnýn yüzde 66'sini elinde bulundururken,
Wilkinson'un payý yüzde 20'dir. Daima sektörün motoru olan Gillette
aslýnda kaþifinin ve firmanýn ismi ve bir marka iken ürünün de ismi
haline gelmiþtir.

1950'li yýllarda ilk elektrikli týraþ makineleri devreye girdi. Ayný yýllarda
ise paslanmaz çelik týraþ býçaðý piyasaya çýktý. Günümüz erkeklerinin
yaklaþýk yüzde 80'i ýslak týraþý yani týraþ býçaðý kullanmayý tercih
ediyor. Dünyada týraþ olan 2 milyar erkek ve her birinin yüzünde
ortalama 15 bin kýl varken ve hele hele bu kýllar günde yaklaþýk 2
milimetre uzarken, yani bir erkeðin ömrünün ortalama 100 günü týraþ
olmakla geçerken, kim bükebilir týraþ býçaðý sektörünün bileðini? 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS