Gelinliklerin rengi niçin beyazdýr?   
Çocuk annesine sormuþ: 'Anne gelinlerin giysisi niçin beyaz renkte?'
Annesi cevaplamýþ: 'Beyaz renk masumiyetin ve mutluluðun
sembolüdür.' Çocuk tekrar sormuþ: 'Peki o zaman damatlar niçin
siyah giyiyorlar?'

Eski Roma'da gelinliklerin rengi sarýydý. Gelinler yine sarý renkte peçe
takýyorlardý. Peçe evli ve bekar kadýnlarý ayýrt ediyordu. Ortaçaðlarda
ise gelinliðin rengi üzerinde pek durulmadý. Kumaþýn kaliteli ve
gösteriþli olmasý daha önemliydi. Herkes en iyi elbiselerini giyiyordu,
renk de herkesin kendi tercihine göreydi.

Beyaz gelinlik adetinin yaygýnlaþmasý 16. yüzyýlda olmuþtur. Bu
yýllarda kraliyet ailesi gelinlerinin gümüþi renkte gelinlik giymeleri
gelenekti. Kraliçe Viktorya bunu reddetti ve beyaz gelinlik giymekte
ýsrar etti. Bundan sonra Ýngiliz ve Fransýz yazarlar, beyaz rengin
masumiyetin simgesi olduðu konusunu iþlemeye baþladýlar. O dönem
ahlakýna göre bekaret evliliðin vazgeçilmez koþulu olduðu için beyaz
gelinlik adeti tuttu. Evlenirken beyaz giysi giymek genç kýzlarýn
bekaretlerini topluma ilan etmelerinin vasýtasý oldu.

Gelinlikle ilgili bazý batýl inançlar da var. Bunlara göre gelinin gelinliðini
bizzat kendisi dikmesi, damadýn düðünden önce gelini gelinlikle
görmesi, gelinin gelinliði düðünden önce giymesi uðursuzluk getiriyor.
Söz evlenmeden açýlýnca evlilik yüzüðünden de bahsetmek gerekiyor.
Ýnsanlarýn evlenince yüzük takmalarý eski Mýsýrlýlarýn inançlarýna
dayanýyor. Milattan 2800 yýl önce Mýsýr'da yaþayanlar dairenin veya
halka þeklindeki cisimlerin, baþlangýç ve bitiþ noktalarýnýn olmamasý
nedeni ile sonsuzluðu - temsil ettiklerine inanýyorlardý. Yüzük evliliðin
sonsuza dek süreceðini simgeliyordu. Sonra bu inanç ve adet
Romalýlar vasýtasý ile iyice yaygýnlaþtý. Kazýlarda o devirlere ait çok
ilginç evlilik yüzüklerine rastlanýlmýþtýr.

Evlilik yüzüðünün sol ele ve sondan bir önceki parmaða takýlmasýnýn
sebebi ise modern týbbýn geliþmesinden önceki devirlere ait yanlýþ bir
insan anatomisi bilgisidir. O zamanlarda dolaþým sistemimizdeki ana
damarýn sol elimizde bu parmaktan baþlayýp kalbimize gittiði
sanýlýyordu. Böylece buraya takýlan yüzükler evli çiftin kalben baðlýlýðýný
simgeliyordu. Gerçi þimdi damarlarýn nereden gelip nereye gittiði
biliniyor ama bu da bir adet olarak kaldý. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS