13 sayýsý niçin uðursuzdur?   
13 sayýsýnýn uðursuz olduðuna iliþkin inanç dünyada o kadar yaygýndýr
ki, yaþamý birçok yönde ciddi olarak etkilemektedir. Bazý ülkelerde
evlerin kapýlarýna 13 numarasý verilmez, uçaklarda 13. koltuk sýrasý
yoktur, apartmanlarda, otellerde 13. kat ya 12 A' dýr ya da 14 'tür. 13
numaralý oda yoktur. Olsa bile insanlar o odada kalmak istemezler.
Hatta ayýn 13 'ünde iþe gelmeme, uçak ve tren rezervasyonlarýnýn
iptali, alýþveriþin düþmesi ve benzeri davranýþlarýn ABD 'ye günde
milyonlarca dolara mal olduðu söylenmektedir. Bu inanç bir fobi yani
bir çeþit korku hastalýðý olarak kabul edilmiþ olup adý
'triskaidekaphobia'dýr.

Genel olarak bu inancýn, Hz. Ýsa'nýn meþhur son yemeðindeki
havarilerin sayýsýndan kaynaklandýðý sanýlsa da, kökü çok daha
eskilere mitolojik tanrýlarýn yaþadýðýna inanýlan çaðlara, Ýskandinavya
topraklarýna kadar gider.
O zamanlarda ýþýk ve güzellik tanrýsý Balder bir ziyafet verir. Balder
Vikking'lerin meþhur tanrýsý Odin ile Frigga'nýn oðullarý olup, ay
kraliçesi Nanna'mn da eþidir. Bu ziyafete 12 kiþi davetli iken,
yalanlarýn ve hilelerin tanrýsý Loki, davetli olmadýðý halde, zorla 13. kiþi
olarak katýlmak ister. Ancak bu arada çýkan tartýþmada, Loki diðer
tanrýlar tarafýndan da çok sevilen Balder'i öldürür.

Bu mitolojik hikaye ve inanýþ Ýskandinavya'dan Avrupa'nýn güneyine
kadar yayýlýr. Hýristiyan din adamlarý bu halk masalýný kullanýrlar ve Hz.
Ýsa'nýn son yemeðine uygularlar. Hýristiyan versiyonunda Balder'in
yerini Hz. Ýsa, Loki'nin yerini de hain Judas alýr. Bu yemekten sonra 24
saat içinde de Hz. Ýsa çarmýha gerilerek öldürülür. Bu nedenle
Hýristiyanlarda akþam yemeðinde 13 kiþi bir araya gelirse bunlardan
birinin baþýna bir felaket geleceðine inanýlýr. Bu inanýþlara göre 13
sayýsý uðursuzdur ama ayýn cumaya rastlayan 13. günü hepten
uðursuzdur. Ancak böyle bir günde doðmuþsanýz tam tersi, yani 13
sizin uðurlu gününüzdür.

Cuma gününün uðursuz sayýlmasýna Havva anamýzýn Adem babamýza 
elmayý (bence "ayva"yý!) cuma günü yedirtip cennetten kovulmasýna
sebep olmasý, Hz. Nuh zamanýndaki büyük selin cuma günü olmasý,
Hz. Ýsa'nýn cuma günü çarmýha gerilmesi gibi olaylardan biri veya hepsi
neden olmuþ olabilir. Müslümanlar ise Hz. Adem'in cuma günü
yaratýldýðýna inandýklarýndan bu güne diðer günlerden daha çok deðer
verirler.
13 sayýsýnýn uðursuzluðuna duyulan inancýn kökeninde bir yýl içinde
ayýn 13 kez dolunay olarak gözükmesinin yattýðýný söyleyenler de
vardýr. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS