Ayna kýrýlmasý niçin uðursuzluk getirir?   
Ayna kýrýlmasýnýn uðursuzluk getireceðine olan inanýþ, en eski batýl
inançlardan biridir. Kökeni ilk aynanýn yapýlýþýndan yüzyýllar öncesine,
hatta ilk çað insanýna kadar gider. Göllerde veya su birikintilerinde,
kendi aksini gören ilkel insan þaþýrmýþ, bunun kendisinin ruhu
olduðunu sanmýþ, suyu bulandýrýp görüntüsünün kaybolmasýna neden
olanlarý da düþman bilmiþtir.

Ýlk aynalarýn kullanýlýþý eski Mýsýr devirlerine rastlar. Bunlar pirinç,
bronz, gümüþ hatta altýn gibi metallerden yapýlmýþ ve çok iyi
parlatýlmýþ yüzeylerdi ve de tabii ki kýrýlmalarý mümkün deðildi. Bu
devirde de bu parlak yüzeylerden yansýyan görüntünün o insanýn
ruhunun bir yansýmasý olduðuna inanýlýyordu. Sonralarý buna
vampirlerin ruhlarý olmadýðýndan bu parlak yüzeylerde görüntülerinin de
yansýmadýðý inancý ilave edildi.

Cam kaplarýn yapýlmaya baþlanýlmasýndan sonra da, içindeki sudan
yansýyan görüntünün ruhun bir yansýmasý olduðu inancý devam etti
ama camlar kýrýlabiliyordu ve o zaman da içinde bulunan ruhun bir
parçasý vücudu terk ediyordu. Birinci yüzyýlda Romalýlar bu
uðursuzluðun süresini 7 yýla çýkardýlar. Romalýlar hayatýn her yedi
senede bir kendini yenilediðine inanýyorlardý. Camýn kýrýlmasý sonucu
ruh ve dolayýsýyla insanýn saðlýðý tahrip olduðundan, vücudun kendini
yenileyerek, saðlýðýna kavuþmasý için yedi yýl geçmesi gerekiyordu.
Bu batýl inanç, 15. yüzyýlda Ýtalya'da, Venedik þehrinde, arkasý gümüþ
kaplý, çok kolay kýrýlabilir ve pahalý ilk aynalarýn yapýlmasý ile birlikte
iyice geliþti. Ýnanç biraz da ekonomik boyut kazanmýþtý. Aynayý
taþýyanlar, evlerde aynalarý temizleyen hizmetkarlar, aynalarý kýrmalarý
halinde, yedi yýl boyunca, ölümden daha beter felaketlerle
karþýlaþabilecekleri hususunda uyanlýyorlardý.

Bu inançla beraber geliþtirilen bazý önlemler de oldu tabii. Örneðin: 
aynanýn kýnlan parçalarý toplanýr ve güneye doðru akan bir ýrmakta
yýkanýrsa veya topraða gömülürse kötü þans yok edilmiþ olur. Ancak
kýrýlan parçalarý alýp evden çýkarken içlerine bakmamak gerekir. Yatak
odalarýndaki aynalarýn üzerleri kullanýlmadýðý zamanlarda örtülmelidir ki
ruh içinde kalmasýn. Ölen bir insanýn evindeki aynalarýn da üzerleri
örtülmelidir ki ruh gökyüzüne doðru olan yolculuðunda bir engelle
karþýlaþmasýn.

17. yüzyýlýn ortalarýnda Ýngiltere ve Fransa'da ucuz maliyetli aynalar
üretilmeye baþlanýldý ama batýl inanç o kadar yerleþmiþti ki,
günümüzün modern dünyasýnda bile hala devam ediyor. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS