Merdivenin altýndan geçmek neden uðursuzluk sayýlýr?   
Duvara dayanmýþ bir merdiven görürseniz altýndan geçmeyin,
etrafýndan dolanýn. Çünkü o merdivenin tepesinde ya bir tamirci, ya bir
boyacý ya da camlarý silen biri olabilir. Yani baþýnýza bir çekiç, su
kovasý, boya kutusu, hatta bir adamýn düþme olasýlýðý yüksektir.
Merdiven altýndan geçmenin uðursuzluk getireceði inancý gerçekten
batýl inançlar içinde en azýndan bir iþe yarayan tek inançtýr. Ancak
inancýn kökeninde pratikteki faydasý ile ilgili olmayan farklý þeyler
yatmaktadýr.

Duvara dayanan bir merdiven, duvar ile arasýnda bir üçgen oluþturur.
Bu, bir çok kültürde tanrýlarýn kutsal üçgeni olarak bilinir. Örneðin
piramitlerin kenarlarýnýn üçgen olmasý da bu inanca dayanýr. Bir
üçgenin içinden geçmek de, bir kutsal yere meydan okumak anlamýna
gelebilir. Eski Mýsýrlýlar için zaten merdivenin kendisi iyi þansýn
sembolü idi.

Merdiven olmasaydý, Güneþ Tanrýsý Osiris'i karanlýklarýn ruhundaki
hapis hayatýndan kurtarmak mümkün olamayacaktý. Ayrýca merdiven
tanrýlarýn katýna týrmanmak için de þekil-sel bir semboldü. Günümüzde
açýlan bu antik mezarlarda ölünün cennete týrmanmasý için yanýna
konulmuþ bulunan merdivenlere rastlanmaktadýr.

Asýrlar sonra birçok batýl inançta olduðu gibi Hýristiyanlýk bu inancý da
Hz. Ýsa'nýn ölüm þekline adapte etti. Çarmýha dayalý merdiven
kötülüðün, hýyanetin ve ölümün sembolü oldu. Ýnsanlar, merdivenin
altýndan geçmekle bütün bu kötü geleceklerle karþýlaþabileceklerine
inandýrýldýlar.

17. yüzyýlda Ýngiltere ve Fransa'da suçlular daraðacýna götürülmeden
önce bir merdivenin altýndan geçiriliyorlardý. Tabii yanýnda olanlar
merdivenin etrafýndan dolanýyordu.
Deðiþik kültürler bu uðursuzluða karþý bazý panzehirler geliþtirdiler.
Mesela bir merdivenin altýndan yanlýþlýkla veya zorda kalarak geçen
kiþiler için Romalýlarýn panzehiri yumruktu. O kiþiler orta yani en uzun
parmaklarýný gerip diðer parmaklarýný yumruk gibi yaparlar ve geçtikten
sonra merdivene doðru sallarlardý.
Bizde, Türkiye'de böyle bir adet yoktur ama Amerikan filmlerinde
karþýsýndakine bu hareketi yaparak küfür veya hakaret edildiði sýkça
görülür. Bunun kökeni de iþte bu Roma panzehiridir. 








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS