Niçin tahtaya vuruyoruz?   
MeÞe aðacýna insanlarýn ruhani bir deðer vermesi çok eskilere
dayanýr. Aðacýn yßksekliði ve saðlamlýðý nedeni ile bazý gßçlere sahip
olduðuna inanýlýyordu. Tahtaya vurma inancý dßnyanýn apayrý iki
yerinde birbirinden baðýmsýz olarak geliþti. Önce milattan önce 2000'li
yýllarda Kuzey Amerika yerlilerinde, sonra da Ege'de Helen
uygarlýðýnda. Her iki kßltßr de meÞe aðacýna çok sýk yýldýrým
dßÞtßðßnß gÜzlemlemiÞti. Amerika yerlileri meÞenin, Tanrýnýn yýldýrýmla
yeryßzßne inip ßzerinde oturduðu yer olduðuna, Helenler ise Yýldýrým
Tanrýsý olduðuna inanmýÞlardý.

Kuzey Amerika yerlileri bu batýl inancý bir adým daha ileri gÜtßrdßler.
Bu aðacýn kÜkßne vurarak, ileride baÞlarýna gelebilecek tehlikelere ve
Þansýzlýklara karÞý Tanrý ile temasa geçtiklerine inanýyorlar ve ondan
kendilerini korumasýný istiyorlardý.

Ortaçaðda ise Hýristiyan din adamlarý bu inancý kendi devirlerine
taþýdýlar. Onlara göre bu inanýþýn temelinde Hz. Ýsa'nýn tahta bir
çarmýhta Üldßrßlmesi yatýyordu. Hatta Avrupa'nýn her katedralinde
orijinal tahta haçýn kßçßk bir parçasýnýn bulunduðuna inanýlýyordu. Bu
tahtaya vurmak ise "Tanrým dua ve isteklerimi gerçekleÞtir" anlamýna
geliyordu.

Bu arada diðer kßltßrlerde inanýÞtaki tahta ayný kaldý ama cinsi biraz
deĂ°iĂžti. Amerika yerlileri ve Helen medeniyetinin aĂ°acĂ˝ meĂže iken,
Mýsýrlýlar incir aðacýný, Almanlar diÞbudaðý tercih ettiler. Hollandalýlar
ise aðacýn cinsine Ünem vermediler. Boyasýz ve cilasýz olmasý onlar
için yeterliydi.

Amerikalýlarýn tahtaya vurma inancýnýn kÜkeni ne gariptir ki Amerikan
yerlilerine dayanmýyor. Romalýlar devrinde Avrupa'da iyice yaygýnlaÞan
eski Helen inancýnýn bir parçasý olarak Amerikalýlar tahtaya vuruyorlar.
BaÞýmýza gelebilecek kÜtß Þeyleri savuÞturmak için tahtaya vurma
inancý hala devam ediyor ama uygulama alaný çok daraldý. Her taraf
plastik ve laminat dolu. Siz en iyisi yanýnýzda daima bir kßçßk tahta
parçasý bulundurun.
MeÞe aðacýndan olursa daha da iyi olur! 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS