Niçin müzikten hoþlanýyoruz?   
Müzik nedir? Düz biçimde konuþarak söylenebilecek bir þeyin deðiþik
ses dalgalarý ile söylenmesinden niçin hoþlanýrýz? Müzik niçin keyif
veya tam aksi hüzün duygusu verebiliyor? Müzik aslýnda ses
dalgalarýnýn, belirli kurallar içinde bir düzene sokulmasýdýr. Bilindiði
gibi, ses dalgalar halinde yayýlýr. Bir saniye içindeki dalga sayýsý sesin
karakterini tespit eder. Saniyede 260 dalga yapan, yani titreþen ses
'Do' notasýdýr.

Bu þekilde 7 temel nota oluþur. Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. Son notadan
sonra, Do'nün titreþim sayýsýnýn bir katý kadar titreþimde daha ince bir
Do gelir ki, bu iki Do arasýna bir oktav denir. Ýþte bu oktav, gam, akort
denilen matematiksel diziler, bir çeþit dizilerek müzik oluþturulur.
Ancak tüm bunlar bize, bu matematiksel diziden bihaber, Afrika
yerlilerinin, dað baþýndaki çobanýn enfes müziðini açýklayamaz.

Aslýnda kültürün müzik ve bundan alýnan zevk üzerinde doðrudan ilgisi
vardýr. Doðu müziðinde yukarýda belirtilen matematik dizilerdeki 
perdelerin arasýnda karýþýk gezinilme, Afrika'da baþ döndürücü ritimler,
Avrupa'da ise notalarýn ideal düzeni öne çýkar. Ancak bunlar da,
deðiþik müzik türlerine ilgi duyan bizlerin ve müziðin hoþlanýlma
nedenini açýklamaya yetmez.

Müzik ve dil yetenekleri birçok yönden birbirine benzemektedir.
Bilimciler insanlarýn müzik yeteneði kazanmalarýnýn, konuþmaya
baþlamalarý ile ayný zamanlara denk düþtüðünü ileri sürüyorlar.
Konuþma yeteneði þüphesiz daha iyi bir iletiþim veyaþama þansý
avantajýný getirmiþtir ama müziðin hangi ihtiyacý karþýladýðý hala
meçhul. Bebekler anlamlý kelimelere benzer sesler çýkarmaya
baþlarken ayný zamanda þarký söyler gibi mýrýldanmaya da baþlarlar.
Uzun ve karýþýk cümleler kurmayý becerdikçe, daha uzun ve karýþýk
þarkýlarý söyleme yetenekleri de artar. Ancak beynin konuþmaya
kumanda eden kýsmýnda hasar olan hastalarýn konuþamamala-nna
raðmen müzik yeteneklerinin devam ettiði de görülmüþtür.

Son zamanlarda, beynimizde müziði algýlayan bir alýcý bulunabileceði
tezi ileri sürülmektedir. Eðer bir gün bu alýcý bulunsa bile, bunun niçin
beynimize konulduðunun sebebi yine anlaþýla-mayacaktýr.
Öðretilme yoluyla bir çeþit dans yapabilen veya dans olarak
algýlanamayacak hareketleri olan canlýlarý saymazsak, doðada müzik
ve ritim duygusu sadece insanda vardýr. Bu özelliðin nedeni ise hala
tam olarak açýklanamýyor. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS