Aylarýn günleri niçin 28, 30, 31 gibi farklý?   
Romalýlar milattan 758 yýl önce 10 aylýk takvim uygulamasýna
baþladýlar. Bu ilk orijinal Roma takviminde aylar, gündüz ve gecenin
eþit olduðu, binlerce yýldýr hayatýn baþlangýç zamaný olarak kabul
edilen Mart ayýndan baþlamak üzere, Martius (Mart), Aprilis (Nisan),
Maius (Mayýs), Junius (Haziran), Quin-tilis (Temmuz), Sextilis
(Aðustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasým) ve
December (Aralýk) idi. Bu ay adlarýndan Quintilis'den (Temmuz),
December'a (Aralýk) kadar olanlar, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarýnýn
Roma'lýlarca telaffuz ediliþ þekliydi yani, Mart baþlangýçlý takvime göre
bu aylar yýlýn 5'inci, 6'ncý, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, ve 10'uncu aylarýydýlar.
Bu 10 aylýk takvim geride hesaba katýlmamýþ daha 60 gün býrakýyordu.

Yedek olarak býrakýlan bu 60 gün sorun yaratýnca, Janarius (Ocak) ve
Februarius (Þubat) adlarý ile iki ay daha eklenerek takvim tamamlandý.
Yani yýlýn ilk ayý Martius (Mart), son ayý ise Februarius (Þubat) oldu.
Asýrlar sonra milattan 46 yýl önce Roma Ýmparatoru Julius Caesar
(Sezar), muhtemelen politik sebeplerden takvimde bazý deðiþiklikler 
yaptý. On bir ayý 30 ve 31 gün olarak iki þekilde düzenledi, yýlýn son ayý
olan Þubat'a 29 gün verdi, her dört senede bir Þubat'a bir gün ilavesini
kabul etti. Ancak sonra nedendir bilinmez Janairus'u (Ocak) yýlýn ilk
ayý olarak ilan etti. Böyle olunca da, her 4 yýlda bir eklenecek bir
günün, yeni durumda yýlýn ikinci ayý konumuna gelmesine raðmen
Februarius'a (Þubat) eklenilmesine devam edildi.

Julius Caesar'in beklenmeyen ölümünden (Sen de mi Brütüs olayý!)
sonra, Romalýlar bu çok sevdikleri imparatorlarýnýn anýsýna Quintilis
(Temmuz) ayýnýn ismini July olarak deðiþtirdiler.
Ondan sora tahta çýkanlardan, Augustus kendi þerefine, Sextilis
(Aðustos) ayýnýn adýný kendi ismi ile deðiþtirerek, bu aya August adýný
verdi. Ama ortaya baþka bir sorun çýkmýþtý. Sezar'ýn ayý 31 gün,
Augustus'un ayý ise 30 gün çekiyordu. Sorunu yine imparatorun
kendisi çözdü ve zaten 29 gün olan Þubat'tan bir gün daha alarak
Aðustos'a ekleyiverdi. Böylece iki ay da eþitlenmiþ oldu.

Ýþte size takvimin, niçin 12 ay olduðunun, aylarýn isimlerinin nasýl
konduðunun ve niçin farklý sayýda günlerden meydana geldiklerinin,
dört sene sonra eklenecek artýk günün niçin yýlýn sonuncu deðil de,
alakasýz bir þekilde ikinci ayýna eklendiðinin küçük bir hikayesi.
Özellikle ortaçaðda takvimler üzerinde o kadar oynanmýþtýr ki, yapýlan
bilimsel hesaplamalara göre, Ýsa'nýn bugün kabul edilen Milattan, yani
Ýsa'nýn doðumundan yaklaþýk 6 yýl önce doðduðu, 36 yýl yaþayýp
Milattan sonra 30 yýlýnda öldüðü ileri sürülmektedir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS