Bozuk paralarýn kenarlarý niçin týrtýllýdýr?   
Özellikle kaðýt para devrinden önce, alýþveriþte kullanýlan paralar altýn
ve gümüþ içeriyorlardý. Her devirde olduðu gibi, o devirde de bulunan
bazý düzenbazlar, bu paralarý kenarlarýndan kazýyarak, çok az
miktarda da olsa, bu deðerli madenleri biriktiriyor, parayý da tekrar
kullanabiliyorlardý.

O devirlerde tüccarlar, parayý tartýyorlar ve aðýrlýðý eksikse kabul
etmiyorlardý. Tabii, para da elinizde kalýyordu. Antik para
kataloglarýnda dikkat ederseniz, paralarýn büyük bir kýsmýnýn tam
yuvarlak olmadýðýný görürsünüz.
Bu sorunu çözmek ve halký eksik paraya karþý korumak için bozuk
paralarýn kenarlarý týrtýllý yapýlmaya baþlandý. Bu týrtýllar sayesinde
paranýn kenarýnýn kazýndýðý hemen belli oluyordu ve kenarý kazýnmýþ
parayý kimse almýyordu.
Bu adet günümüze kadar devam etti. Artýk içinde deðerli bir maden
bulunmamasýna raðmen, bozuk paralarýmýzýn kenarlarýnda ya týrtýl ya
da bir yazý vardýr.
Günümüzde madeni paralar 'bozukluk' veya 'ufaklýk' adý altýnda sadece
küsuratlarý ödemede kullanýlýyor. Bozuk paralar da para olma
niteliklerini kanundan almalarýna raðmen, kullanýlmalarýnda bazý
sýnýrlamalar vardýr.

Gerek kaðýt, gerekse madeni para olsun, her ikisiyle de yapýlan
ödemeleri kabul etmemek mümkün deðildir. Buna 'Kanuni Tedavül
Mecburiyeti' denilir ki, kaðýt paralarda bu mecburiyet sýnýrsýzdýr.
Ödenen miktar ne kadar büyük olursa olsun, bunu karþý taraf kabul
etmek mecburiyetindedir.

Madeni paralarýn ise mecburiyeti sýnýrlýdýr. En çok üzerlerinde yazan
deðerin 50 katýný tamamen bozuk para ile ödeyebilirsiniz. Örneðin 50
bin liralýklarla, 2,5 milyona kadar ödemelerinizi yapabilirsiniz ama daha
fazlasýný da bozuk para ile ödeme isteðinizi karþý taraf kabul
etmeyebilir. Kaðýt paralarýn Merkez Bankasý tarafýndan basýldýðý bilinir
de, madeni paralarý Maliye Bakanlýðý'nýn çýkardýðý pek bilinmez. Madeni
paralarýn toplam para stoku içindeki oraný da yaklaþýk yüzde l
civarýndadýr.

Hiç dikkat ettiniz mi? Ýnsan yüzleri kaðýt paralarda önden, madeni
paralarda ise yandandýr. Madeni paralarda yer çok küçük olduðundan, 
kabartma tekniði ile bir yüzün tam detayýný vermek mümkün
olamamaktadýr. Yandan bir profil kiþiyi daha iyi tanýnýr kýlmaktadýr. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS