Sirk çadýrlarý niçin daima daire biçimindedir?   
18. yüzyýla gelinceye kadar, cambazlýk, ateþ yutma vb. gösteriler
sokaklarda halka, saraylarda ise asillere yapýyordu.

Philip Astley, bugünkü modern sirklerin kurucusu kabul edilir. 1763
yýlýnda kurduðu sirkinde, ana gösteri ata binilerek yapýlanlardý. Astley
atlar bir daire etrafýnda döndüklerinde, binicilerin at üzerinde daha rahat
ayakta durduklarýný bildiðinden, sirk çadýrýný ve gösteri yerini bir daire
oluþturacak þekilde düzenledi ve atlarýn gösteri sýrasýnda, daima daire
biçiminde dönmelerini saðladý.

Bir baþka sirk sahibi, Antonio Franconi'de, dairenin en uygun çapýnýn
yaklaþýk 13 metre olduðunu saptadý ki, bu mesafe bugün bile kullanýlan
ölçüdür.

Son bir not olarak, Ýngilizce'si 'circus' olan sirk kelimesinin, Latince'de
daire anlamýna gelen, 'circle'dan türediðini de belirtmeden geçmeyelim. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS