Niçin kurþunkalemlerin çoðu altýgen ve sarý renkte?   
Esasýnda en kolay üretim biçimi kare kesitli kurþun kalemdir ama
yazarken elde tutulmasý pek kolay deðildir. Yuvarlak kalemlerin elde
tutulmasý kolaydýr ama üretimi pahalýdýr. Altýgen kesitli kalemler ise
orta yoldur. Yuvarlak kesitli kalemler kadar kullanýlmasý kolay ve
üretimi daha ucuzdur.

Sekiz yuvarlak kurþunkalem için harcanan aðaçtan, dokuz altýgen
kesitli kalem yapýlabilir ve üretim safhasý bir kademe daha kýsadýr.
Tabii ki, alýcýlar için üretim maliyetlerinin pek önemi yoktur. Altýgen
kesitli kurþunkalemlerin öbürlerine göre hala on bir kat daha fazla
tercih edilmelerinin sebebi, belki de konulduðu masada yuvarlanýp,
aþaðýya düþmemeleridir.

Kurþunkalemlerin dýþýnýn sarýya boyanarak satýþý 1854 yýlýna dayanýr.
Ancak 1890 yýlýna kadar bu rengi kullanmak çok önemsenecek bir
faktör deðildi. 1890 yýlýnda Avusturya'da L&C Hardtmuth Co. isimli
þirket öyle bir kurþun kalem üretti ki, diðer üreticiler de bu kaliteyi
yakalamak zorunda kaldýlar.

Bu kurþunkaleme meþhur Hindistan elmasý olan 'Koh-I-Mo-or' adý
verilmiþti ve altýn sarýsýna boyanmýþtý. Ayrýca içindeki siyah renkli
kurþun ucuyla birlikte Avusturya-Macaristan imparatorluðunun
bayraðýný oluþturuyordu.
Bu kurþunkalem o kadar beðenildi ve o kadar baþarýlý oldu ki, sarý renk
kurþunkalemdeki kalitenin bir simgesi olarak kaldý. Diðer kurþunkalem
üreticileri de bu baþarýdan pay alabilmek için ürünlerini piyasaya sarý
renkte sürmeye baþladýlar. Bugün hala piyasada olan dört
kurþunkalemden üçü sarý renktedir.

Kurþunkalemlerin içinde kesinlikle kurþun yoktur. Ana madde olarak
kullanýlan grafit 40 deðiþik malzeme ile karýþtýrýlarak, yüksek sýcaklýkta
çok ince çubuklar haline gelene kadar preslenir. Zaten kurþun çok
zehirli bir elementtir. Kurþunkalem denilmesinin sebebi 16. yüzyýlda
grafiti bulan Ýngiliz bilimcinin onu bir çeþit kurþun elementi sanmasýdýr.
Ancak 200 yýl sonra grafitin bir çeþit karbon olduðu anlaþýldý.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS