Saatler niçin ileri-geri alýnýr?   
Birinci Dünya Savaþý süresince birçok ülke saatlerini yýlýn belli
aylarýnda yeniden ayarlamaya baþladý. Bunun amacý günün aydýnlýk
saatlerini, insanlarýn uyanýk olduklarý zamana uydurmak, dolayýsýyla
evlerde ve sokaklarda yanan lambalar için gerekli enerjiden tasarruf
saðlamaktý.

Bugün de ayný uygulamaya devam edilmekte, Nisan ayýnýn ilk pazar
gününde saatler bir saat ileri, Ekim ayýnýn son pazar gününde ise bir
saat geri alýnmaktadýr. Diðer bir deyiþle ilkbaharda size kaybettirilen
bir saat, sonbaharda geri verilmektedir.

ABD'de kýþ aylarýnda standart zaman, yazlan ise gün ýþýðýndan
tasarruf zamaný uygulamasý kongre kararý olarak kabul edilmiþ
olmasýna raðmen bazý eyaletler bu uygulamayý reddetmiþtir. Bu
eyaletlerde halen yaz-kýþ standart zaman uygulamasý devam
etmektedir.

Yaz günlerinde gün ýþýðý, yani aydýnlýk saatler çok daha uzun olmasýna
raðmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alýndýðý
çoðunlukla anlaþýlmaz. Bunun en kýsa açýklamasý 'gece zamanýný da
gündüze katmaktýr' ama bizler zaten karanlýk olan saat 24:00'de deðil
de 23:00'de yatmamýzýn ülkemize ne kazandýracaðým genellikle
anlayamayýz.

Saatleri ileri almanýn kýþ mevsimi ile alakasý yoktur. Kýþ aylarýnda
standart zaman uygulanýr. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydýnlýk
geçen bir zaman süresi vardýr. Amaç bu sürenin baþlangýcýný ileri
kaydýrarak, akþam olma süresini bir saat uzatmaktýr. Yaz günleri hava
çok erken aydýnlanýr. Eðer çiftçi deðilseniz saat 05:00'de uyanmanýza
gerek yoktur. Ancak gün ýþýðýndan tasarrufa gerek duymayarak
saatlerimizi ileri almasaydýk, bakýn ne olurdu?

Dünyada güneþin 21 Haziranda 04:43'de doðduðu bir yer seçelim. Siz
burada yaþýyorsunuz ve saat sekizde iþte olmak için saat altýyý çeyrek
gece yataktan kalkmak zorundasýnýz. Bu seçtiðimiz yerde güneþ
ufukla 6 derece açý yaptýðýnda, standart saat ile saat 05:11 civarlarýnda
etraf tamamen aydýnlanýr. Bu durumda ileri alýnmýþ saatler 06:15'I
gösterir yani gerçekte siz iþe bir saat erken gitmiþ olursunuz ama ýþýðý
yakmadan saate bakar, týraþ olup kahvaltý yapabilirsiniz.

Akþamlarý ise, her zaman 24:00'de yatmaya vücudunu alýþtýrmýþ bir
insan, bir saat önce yatmak zorunda kalmýþ olur ama hava kararýnca
gece evde ve sokakta lambalarýn yanma süresi bir saat kýsalmýþ olur.
Gün ýþýðýndan tasarrufun sanayinin kullandýðý elektrikle alakasý yoktur.
Onlar gece de, gündüz de olsa zaten ayný elektrik enerjisini harcarlar. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS