Saatin akrep ve yelkovaný niçin saða dönüyor?   
Ýlk olarak eski Mýsýrlýlar, güneþin her gün düzenli bir hareketle doðup,
belirli zamanlarda gökyüzünün ayný noktalarýnda bulunup, battýðýný
gözlemlediler ve bunun bir günü zaman parçalarýna ayýrmada
kullanýlabileceðini keþfettiler. Böylece güneþin bu hareketinden
yararlanarak ilk güneþ saatini yaptýlar. Bu saat, meydanlýk bir yere
yüksek bir taþ koymak ve güneþin hareketi sýrasýnda, bu taþýn gölgesini
takip etmekten ibaretti.

Mýsýr, konumu itibari ile kuzey yarým kürede fakat ekvatora da yakýn bir
ülke olduðundan, güneþ doðduðunda, gölge hemen tam batýda oluþuyor,
güneþ yükseldikçe gölge kuzeye, yani saða doðru hareket ederek, güneþ
batýþýnda doðu yönüne ulaþýyordu. Yani gölge bugünkü tüm saatlerin
akrep ve yelkovanýnda olduðu gibi soldan saða doðru dönüyordu.

Daha sonralarý, pendulumlu, pilli saatlerde de yön deðiþmedi, hatta saða
doðru dönüþler 'saat yönüne dönüþ' diye adlandýrýlýr oldu. Avustralya gibi
ekvatorun güneyindeki ülkelerde, güneþ doðarken taþýn gölgesi güneye
düþer ve güneþ yükseldikçe sola doðru dönüþ yapar. Ýlk saat orada
keþfedilseydi, bugün akrep ve yelkovan ters yönde dönüyor olabilirdi. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS