Ýskambil kaðýtlarýndaki þekillerin anlamý nedir?   
Oyun kartlarýnýn nerede ve ne zaman ortaya çýktýðý tam olarak
bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyýllar arasýnda Çin'de ortaya çýktýðý ve 13.
yüzyýlda Marco Polo tarafýndan Avrupa'ya getirildiði tahmin ediliyor.
Hindistan'dan veya Arabistan'dan geldiðini ileri sürenler de var arna
bugünkü þekilleriyle kullanýlmalarýnýn 14. yüzyýl Fransa'sýna dayandýðý
kesin gibi.

O tarihlerde, Fransa'da dört sýnýf vardý ve iskambil kaðýtlarýndaki kupa,
maça, karo ve sinek bu dört sýnýfý temsil ediyordu. Kupa bir kalkaný
andýran þekli ile asil sýnýfý ve kiliseyi, maça bir mýzraðýn ucunu
çaðrýþtýran þekli ile orduyu, karo ticari deniz iþletmelerinin eþkenar
dörtken kiremitlerinden esinlenerek orta sýnýfý, sinek ise yonca
yapraðýna benzeyen þekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç,
poker veya benzeri oyunlarda, kupanýn en deðerli, sineðin ise en
deðersiz kart olmasýnýn nedeni iþte bu sýnýflamadýr.

Aslýnda bizde papaz adý verilen kartýn adý Ýngilizce'de kral (king), kýzýn
ise kraliçedir (queen). Vale veya oðlan için ilk zamanlarda düzenbaz
anlamýna gelen 'knave' kelimesi kullanýlýrken, günümüzde 'jack' ismi
kullanýlmaktadýr. Yani yabancý kartlarda kral ve kraliçe evli iken, bizde
biraz yaþlý görülerek krala papaz adý verilmiþ, kraliçeye de 'kýz'
denilerek oðlana layýk görülmüþtür.

Bazý ülkelerde oyun kartlarýnda deðiþik isim ve semboller
kullanýlmasýna raðmen, en yaygýn olaný Fransýzlarýn kullandýklarýdýr.
Fransýzlar 'maça' þeklini mýzraða benzeterek 'pique' adýný vermiþlerdir.
Ýngilizce'de ise ayný anlamdaki 'spades' kelimesi kullanýlmaktadýr. Her
ne kadar bir kalkaný andýrdýðý için asil sýnýfý temsil ettiði ileri sürülse de
'kupa' klasik bir kalp þeklidir. Bu nedenle Fransýzlar ona 'coeur',
ingilizler ise 'heart' adýný vermiþlerdir.

'Karo' için Fransýzca'da kare anlamýndaki 'carreau' kullanýlýrken
Ýngilizler elmas anlamýndaki 'diamond'u tercih etmiþlerdir. Bizim 'sinek'
dediðimiz þekil ise çok açýk üç yapraklý bir yoncadýr. Fransýzlar bu 
anlamdaki 'trefle' kelimesini kullanýrlarken, Ýngilizler 'club' (kulüp) ismini
kullanmýþlardýr.

Ýþte bu nedenle briç oyuncularý 'maça'ya 'pik', 'kupa'ya 'kör', 'sinek'e de
'trefli' derler, zaten aslýna uygun olan 'karo'yu da olduðu gibi kullanýrlar.
Birli, papaz, kýz ve oðlan için kullanýlan as, rua, dam ve vale isimleri de
yine Fransýzca karþýlýklarý As, Roi, Dame ve Valet kelimelerinden
dilimize geçmiþtir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS