Buzlanmýþ yollara niçin tuz dökülüyor?   
Kýþýn çok kar yaðýþý alan bir bölgede yaþýyorsanýz, karayollarý
görevlilerinin yollardaki buzlanmayý gidermek için tuzu kullandýklarýný
görmüþsünüzdür. Ancak tuz ayný zamanda dondurma yapýmýnda da
kullanýlmaktadýr. Peki ama tuz, bu iki ters gibi görülen iþlevi nasýl
becermektedir?

Herkesin sandýðýnýn aksine tuz suyun içinde þekerin eridiði gibi erimez.
Tuz buzun içine girince onu çözer. Tuz yine kalýr ama buz çözüldüðü için
artýk o su deðil, tuzlu sudur ve erime noktasý saf sudan daha düþüktür.
Buzlanmýþ yollara tuz döküldüðü zaman, tuz önce buz ile çözümlenerek
bir buzlu su tabakasý oluþturur ve bu çözeltinin donma noktasý düþük
olduðundan, sýfýrýn altýndaki sýcaklýklarda bile donmadan kalabilir.
Günümüzde ABD'de üretilen tuzun yüzde 45'i yollardaki buzun
eritilmesinde kullanýlmaktadýr.

Bilindiði gibi su, sýcaklýðý sýfýr dereceye varýnca donar. Suya tuz ilavesi ile
bu donma sýcaklýðý da düþer. Suya yüzde 10 tuz ilavesi donma sýcaklýðýný
-6 dereceye indirir. Yüzde 20 tuz karýþtýrýlmýþ su ise -16 derecede donar.
Ancak yolun veya buzun ýsýsý -16 dereceden de az ise artýk tuzun
erimede pek etkisi olmaz, sadece buzun üstünde kalarak tekerleklerin
kaymasýný azaltabilir.

Dondurma yaparken de karýþýmýn çevresinde çok düþük ýsýya ihtiyaç
vardýr. Dondurma karýþýmýnýn etrafýndaki ýsýnýn çok düþük olmasý, ancak
bu düþük ýsýda karýþýmýn donmamasý gerekir. Burada eklenen tuz
karýþýmýn sýfýr derecenin altýnda bile donmadan dondurmanýn
oluþturulmasýný saðlar.

Hatýrlarsanýz 'Titanic' filminde okyanus suyunun ýsýsý sýfýrýn birkaç derece
altýnda olmasýna raðmen, deniz suyunun yüzeyi, içindeki tuz nedeni ile
hala donmamýþtý. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS