Yüzme yarýþlarý niçin dört ayrý stilde yapýlýyor?   
Yüzme yarýþlarý serbest (kravl), kelebek, kurbaðalama ve sýrtüstü 
olmak üzere dört ayrý kategoride yapýlýr. Ancak 'kelebek' gibi her
insanýn kolay kolay yüzemeyeceði bir sitilin niçin yarýþmalara alýndýðý
pek bilinmez. Aslýnda bütün stillerin orijini kur-baðalamadýr.
Uluslararasý yüzme federasyonu kurulmadan önce baþka ilginç
kategoriler de vardý.

Örneðin 1900 yýlýnda Fransa'da Sen nehrinde yapýlan 200 metre engelli
yarýþýnda, yüzücüler sudaki direklere çýkýyor, sandallarýn altlarýndan
geçiyorlardý. Bilinen en eski yüzüþ þekli kurbaðalamadan Az enerji
harcanmasý nedeni ile bu stil suda hayat kurtarmada ve keyif için 
yüzmede de kullanýlýr. Ýki kolun ileri uzatýlýp, suyun ellerle iki yandan
geri çekilmesi, bu arada bacaklarýn da senkronize hareket etmesi,
kurbaðalarýn yüzüþüne benzediðinden bu adý almýþtýr.

Ýlk zamanlarda kulaç tamamlandýðýnda, nefes de kol hareketi
baþlamadan önce alýndýðý için, bu arada hýz da çok azaldýðýndan dura
dura yü-zülüyormuþ gibi görünürdü. Gittikçe geliþen bu stilde
þimdilerde nefes kolun geri çekiliþ hareketinin tamamlanmasýndan az
önce alýnmakta, yüzücüler de duraksamadan yüzmektedirler.Kelebek
stilin kurbaðalamadan asýl farký kol hareketleridir. Kollar ileri
hareketlerini suyun üstünden yaparlar. 1933 yýlýnda ABD'de yapýlan bir
yarýþta Henry Myers adlý bir yarýþmacý kurbaðalama stili ile yüzüþün
kurallara uygun olduðu konusunda ýsrar etmiþ ve sonuçta yarýþa kabul
edilmiþtir.

Sonradan kelebek stili ayrý bir dal olarak yarýþmalara alýnmýþtýr.
Baþlangýçta yüzücüler ayaklarýný kurbaðalamada olduðu gibi yana
hareket ettirirlerken sonra yunusun kuyruðu gibi çýrpmaða
baþlamýþlardýr.. Aslýna bakarsanýz yunusiama olmasý gereken bu stilin
adý herhalde kelebeklerin uçuþuna benzetildiðinden olacak kelebek
(Ýngilizce'de butterfly) olarak kabul görmüþtür.

Sýrtüstü yüzüþ þekli ise 20. yüzyýlýn baþýnda geliþmeye baþladý.
Bunda da baþlangýçta kol ve ayak hareketleri kurbaðalamaya
benziyordu. ABD'li Harry Hebner kravl sitile benzer kol ve ayak
hareketlerini geliþtirdi ve bu þekilde yüzdüðü ilk yarýþta kurallara
uymadýðý gerekçesiyle diskalifiye edildi. Yapýlan itirazlar sonunda
kurallarda sýrtüstü bulunma dýþýnda bir kýsýtlama olmadýðý ve bu stilin
sýrtüstü yüzme hýzýný daha da geliþtirdiði anlaþýlarak resmi olarak
kabul edildi ve Harry'nin madalyasý verildi.

Serbest stil de denilen kravl yüzüþün, yüksek dalgalarla mücadele
edebilmek için Güney Pasifik yerlileri tarafýndan geliþtirildiði sanýlýyor.
Bütün yüzüþ þekilleri arasýnda en hýzlýsý olan bu stil 1902 yýlýnda
Avustralyalýlar tarafýndan Avrupa'ya taþýndý. Stil Amerika'ya ulaþýnca
ayaklar her kulaçta önce 4 kez, sonra 1917 yýlýnda iki kadýn tarafýndan
daha da geliþtirilerek 6 kez çýrpýlmaya baþlandý ve sürat arttýkça arttý. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS