Ýngilizce'de hindiye niçin Turkey deniliyor?   
Özellikle ABD'de Hýristiyanlarýn þükran günlerinin önemli bir sembolü
olan hindi aslýnda Amerika kýtasýnýn yerlisidir. Vahþi hindi cinsleri
Kristof Kolomb kýtayý keþfetmeden de önce Kuzey Amerika'da
yaþýyordu. Hatta Avrupa'dan Güney Amerika'ya ilk gelenler Azteklerin
bir cins hindi ýrkýný ehlileþtirdikle-rini görmüþlerdi.

Amerikan hindileri Avrupa'ya 1519 yýlýnda Ýspanyollar tarafýndan
getirilmiþ, daha sonra bütün Avrupa'da yayýlýp 1541 yýlýnda Ýngiltere'ye
ulaþmýþlardý. Hayvancaðýzý gören Ýngilizlerin kafalarý karýþmýþ, o
zamanlar Türk topraklarý olan Batý Afrika'dan Portekizli tüccarlarýn
getirdikleri Afrika hindisi veya yine Türkiye üzerinden getirilen Hint
tavuðu sanmýþlardý. Sonunda her iki ýrkýn farklý olduðu anlaþýlmýþtý,
ama bu Amerikan kökenli kuþun adý 17. yüzyýlda Amerika'ya göç eden
Ýngiliz göçmenler sayesinde Amerika'da 'Turkey' olarak yerleþti.

Tabii bu Türkiye'nin isminin niçin Ýngilizce'de hindi anlamýnda
kullanýldýðýnýn resmi açýklamasý. Bunun yanýnda uydurulmuþ baþka
tezler de var. Bunlardan biri Kolomb'un ilk yolculuðuna katýlan bir
Portekiz Yahudi'si Jose de Torres'in hindiyi görünce, Ýbranice 'büyük
kuþ' anlamýnda 'Tukki tukki' diye baðýrmasý, diðeri de sürekli batýya
doðru giderek Hindistan'a ulaþmayý hedefleyen Kolomb'un Amerika'ya
vardýðýnda burayý Hindistan ve hindiyi de Hint tavus kuþu sanarak onu
'Tuka' diye adlandýrmasý ve zamanla bu kelimenin Turkey olarak
telaffuz edilmesidir.

Durun daha tezler bitmedi. Bir baþka tezde de, Kýzýlderililer hindiye
'Fýrke' dediklerinden bu sözcüðün Ýngilizce'deki telafu-zu ile 'turkey'ye
dönüþtüðü ileri sürülüyor. Daha baþka hindi tezleri de var. Örneðin
hindilerin korkunca çýkardýklarý seslerin insanlar tarafýndan turk - turk
-turk (törk) diye taklit edilmesiyle zamanla onlara Turkey denilmesine
neden olduðu bile iddia ediliyor. Bunda alýnýp gücenecek bir þey yok.
Türkçe'de de hindi kelimesi Hindistan anlamýna çok yakýndýr. Ayrýca
bizde de bir 'Mýsýr' örneði var.

Hindiler baþlangýçta renkli tüyleri nedeni ile kümeslerde süs hayvaný
olarak yetiþtirilmiþler, et kalitelerinin farkýna ise 1935'den sonra
varýlmýþtýr. Erkek hindiler 130 santim boya ve 10 kilo aðýrlýða
ulaþabilirlerken diþiler neredeyse yarý aðýrlýktadýrlar. Vahþi hindiler
akarsu ve göl kenarlarýnda yaþamayý tercih ederler ve tehlike anýnda
400 metre mesafeye uçabilirler.

Bu arada marketlerde niçin hiç hindi yumurtasý satýlmýyor, dikkatinizi
çekti mi? Günümüzde tavuklar yýlda ortalama 250'den fazla
yumurtlayabiliyorlarken, hindiler 100 - 120 adet yumurtlarlar ve
yumurtalarý 4 -5 kez daha aðýrdýr. Daha ziyade yeni hindileri üretmekte
kullanýlýrlar. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS