Yaðmurda koþan niçin daha çok ýslanýyor?   
Yaðmur yaðarken koþanlarýn daha çok ýslanacaðýný ileri süren, insaný
yaðmurda sallana sallana dolaþmaya iteleyen bir görüþ ile hiçbir þey
fark etmeyeceðini iddia eden bir baþka görüþ ortada dolanýp
durmaktadýr.

Hiçbir þey deðiþmeyeceðini söyleyenlerin görüþüne göre vücudunuzun
bir dikdörtgen olduðunu ve yaðmur damlalarýnýn yere dik düþtüðünü
farz edelim. Ýster bir yüz metreci gibi hýzlý koþun, ister sallanarak
yürüyün bir þey fark etmez. Hýzýnýza baðlý olmadan vücudunu/a düþen
yaðmur tanesi sayýsý ayný kalýr. Koþtukça ön tarafýnýza bir saniyede
daha çok yaðmur tanesi isabet edecektir ama süre kýsaldýðýndan
toplam sayý ve sonuç deðiþmeyecektir.

'Yaðmurda yürüyünüz' diyenler ise koþma durumunda yaðmur
damlalarýnýn ayný sürede daha çok sayýda birikeceðini ve
buharlaþmalarý için daha az zaman olduðundan üzerimizin daha ýslak
olacaðýný, aerodinamik tesirleri hesaba katarak, düz yürürken
üzerimize düþmeyecek düþey damlalarýn, koþarsak karþýdan
gelecekleri için temas edeceklerini, yürürken baþýmýza düþen damla
sayýsýnýn koþtuðumuz sýrada düþenden fazla olamayacaðým ileri
sürerek 'ahmak ýslatan' diye de tabir edilen hafif yaðýþlarda yürümeyi
öneriyorlar. Tabii burada unutulmamasý gereken þey yavaþ yürürken
bacaklarýmýzýn da çok yaðýþ alacaðý.

'Koþunuz!' görüþüne göre ise, yaðmurda koþmakla yürümek arasýnda,
vücudumuza düþen yaðmur tanesi miktarý açýsýndan bir fark
olmayabilir ama önemli olan baþýmýza düþen miktardýr. Bu nedenle
koþarsak süre kýsalýr ve baþýmýza düþen yaðmur miktarý azalýr.

Yapýlan bir deneyde, yaðmur karþýdan 45 derece açý ile yaðý-yorken,
bir defter kaðýdýna ayný mesafe 7 saniyede koþulduðun-da 131 damla,
20 saniyede yürünüldüðünde ise 216 damla isabet ettiði saptanmýþtýr.
Buna göre yaðmurda yürüyerek gitmek, koþmaya göre neredeyse iki
misli ýslanmak anlamýna gelmektedir.

Þüphesiz bu önermeler yapýlýrken, rüzgarýn yönü, üzerimizdeki
giysilerin þekli ve cinsi ve en önemlisi kapalý alana ulaþýlacak mesafe
göz önüne alýnmamýþ ve deðerlendirmeler kýsa mesafelere göre
yapýlmýþtýr. Uzun mesafelerde hiç þansýnýz yok, koþabildiðiniz kadar
koþun ama en doðrusu yaðmur geçene kadar kapalý bir yerde
oyalanýn. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS