Ev çiçekleri bize nasýl zarar verebilirler?   
Evimizdeki bitkiler veya süs çiçekleri solunumlarýnda gündüzleri
havadaki karbondioksiti alarak oksijen verirler ama geceleri ise bizim
gibi oksijen alarak karbondioksit verirler. Bu nedenle de çiçeklerle ayný
odada uyumanýn, havadaki oksijen azalacaðý için zararlý olabileceði
konusunda genel bir inanýþ vardýr. Aslýnda bu doðrudur ama sanýldýðý
kadar tehlikeli deðildir.

Konuyu daha iyi anlamamýz için bir bitkinin ayný anda yaptýðý iki iþi
bilmemiz lazým. Birincisi hücrelerin nefes alýþý, ikincisi de ýþýk ve
klorofil özümlemesi diye de adlandýrýlan fotosentezdir. Bu iki olay
tamamen birbirinden farklý, iki ayrý iþlemdir. Tüm canlý hücrelerde
olduðu gibi bitki hücrelerinin de yaþayabilmeleri için havadaki oksijene
ihtiyaçlarý vardýr. Havadan nefes yolu ile aldýklarý oksijenle þeker gibi
gýda moleküllerini yakarlar, enerji kazanýrlar. Bu, gündüz ve gece
yaþamlarý boyunca durmaksýzýn devam eder.

Bitkilerin yapraklarýndaki hücreler ayný zamanda gündüzleri ýþýkla
birlikte fotosentez iþlemini gerçekleþtirirler. Yani bitki gündüzleri her iki
iþlemi birlikte yaparken geceleri sadece nefes almaya devam eder.
Fotosentez iþleminde bitkiler havadan karbondioksiti alýp oksijen
verirler. Ancak hücreler buradan çýkan oksijeni nefes almada tekrar
kullanýrlarken, nefes veriþteki karbondioksiti de fotosentezde
kullanýrlar.

Ortalama yetiþkin bir insan, hareketsiz durumda bir dakikada 15, bir
günde 20 bin kez nefes alýr. Her solumada yarým litre hava ciðerlerine
girer. Yani dakikada 7-8 litre havayý ciðerlerine çeker ve tekrar verir.
Bu, günde 11 bin litre hava demektir. Aslýnda nefes alýrken havadan
oksijen alýp karbondioksit veririz ifadesi de tam doðru deðildir.
Aldýðýmýz havada hem oksijen vardýr, hem de karbondioksit.

Verdiðimizde de ayný þekildedir ama oranlarý deðiþiktir. Ciðerlerimize
aldýðýmýz havadaki oksijen oraný yüzde 21 iken dýþarý
verdiðimizdekinde yüzde 16'dýr. Yani her nefeste aldýðýmýz havanýn
yüzde 5-6'sý vücudumuzda oksijen olarak kullanýlýr. Dolayýsýyla
havadan aldýðýmýz günlük oksijen miktarý ortalama 570 litre
civarýndadýr. Gündüzleri yeterli ýþýk altýnda, bitkilerdeki fotosentez
iþlemi, bitkinin nefes almasýndan daha yoðundur. Yani ortaya fazladan
oksijen çýkar ve gündüzleri odanýzdaki havadaki oksijen miktarýný
artýrýrlar.

Geceleri ýþýk olmadýðýndan ve karanlýkta fotosentez iþlemi
yapýlamadýðýndan, nefes almaya devam eden bitkilerden çýkan
karbondioksit miktarý daha çoktur. Evlerimizdeki bitkilerin veya süs
çiçeklerinin gündüz çýkar-dýklarý fazla oksijen ve gece verdikleri
karbondioksit miktarý, insanýn soluduðu havanýn içindeki oksijen
miktarý yanýnda o kadar a/dýr ki saðlýðýmýzý etkileyebilmesi mümkün
deðildir. Ancak kapýsý, penceresi hava sýzdýrmaz küçük bir odada, dev
bitkilerle birlikte yatma gibi bir alýþkanlýðýný/ varsa baþka tabii. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS