Sabun kiri nasĂ˝l gideriyor?   
Aslýnda sabun bir antiseptik, yani mikrop Üldßrßcß deðildir. Normal bir
deri ßzerinde, Ülß deri hßcreleri, kurumuÞ ter, çeÞitli bakteriler, yaðlý
ifrazatlar ve toz vardýr. Sabunun Üzelliði, mekanik olarak derimizin
ßzerinden bunlarýn alýnmasýný saðlamasýdýr. Suyu ve yaðý (ne yaðý
olursa olsun) ayný kaba koyarsanýz birbirlerine hiç karýÞmazlar aksine
su ve yað molekßlleri arasýnda birbirlerini iten bir gßç vardýr. Elimizi
sadece su ile yýkadýðýmýzda, derimizin ßzerindeki yað tabakasý, suyun
derimize temasýna mani olur, onu daðýtýr ve tam anlamý ile temizlik
saĂ°lanamaz.

Ýþte burada sabun devreye girer ve aracýlýk rolünü üstlenir. Sabunun
bilinen tarihi 2000 yýldan da Üncesine uzanýr. Hatta Anadolu'da 4000 yýl
evvel Hititlerin yaktýklarý bitkilerin kßlleri ile ellerini temizledikleri
bilinmektedir. Sabun, tarihinin her dĂśneminde ucuz ve kolay
bulunabilen malzemelerden yapýlmýÞtýr. Romalýlar sabun yapabilmek
için, kireç taÞýný ýsýtarak kireç elde etmiÞ, bu ýslak kireci sýcak aðaç
kßlleri ßzerine pßskßrtßp sonra da karýÞtýrmýÞlardýr. OluÞan gri çamuru
sýcak su dolu bir kazana dÜkerek keçi yaðý ile saatlerce karýÞtýrarak
kaynatmýÞlar-dýr. Kirli kahverengi kalýn bir tabaka oluÞunca, soðumaya
býrakmýÞlardýr. Soðuma sonucu sertleÞen tabakayý parçalara bÜlerek
sabun olarak kullanmýÞlardýr.

Ýþte sabun budur. Her sabun kireç gibi bir alkali madde ile bir çeþit
yaðýn karýÞýmýdýr. Gßnßmßzde alkali olarak kireç yerine genellikle
kostik soda kullanýlýyor. Keçi yaðý yerine de, sýðýr ve koyun
yaðlarýndan elde edilen don yaðlarý, hurma, pamuk çekirdeði ve
zeytinden elde edilen yaðlar kullanýlýyor. Alkali ve yaðdan meydana
gelen sabun da anne ve babasýnýn Üzelliklerini taÞýr. Yani bir taraftan
yaĂ°Ă˝ severken diĂ°er taraftan suyu sever. Sabun molekĂźllerinin bir ucu
yaðý, diðer ucu da bir alkali olan suyu çeker.

Ellerimizi ovuÞturduðumuzda yað ve kirler, dolayýsýyla içindeki
bakteriler parçalanýr. Sabun molekßlleri bu yaðlý kirleri sararlar suyla
birleÞtirirler ve artýk çÜzßnemez hale getirirler. Musluktan akan su ile
de uzaklaÞýr giderler. Ellerin kurulanmasý ile de bakterilerin çok sevdiði
nemli ortam ortadan kalkmýÞ olur.

GĂźnĂźmĂźzĂźn modern marketlerinde ise sabunun, bazĂ˝ katkĂ˝ maddeleri,
boyalar, parfĂźmler, deodoranlar, bakteri giderici maddeler, kremler,
losyonlar ve reklamlarda sĂśylenilen diĂ°er maddeler eklenmiĂž hali ile
karþýlaþýyoruz. Þampuan, diþ macunu, týraþ kremi ve kozmetikler,
sabunun sodyumun deðiÞik bileÞikleri ile yapýlmýÞ diðer adlarýdýr. Eðer
kostik soda yerine potasyum kullanýlýrsa, daha yumuÞak olan sývý
sabun elde edilir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS