Sirklerde kýlýcý nasýl yutuyorlar?   
Ýster inanýn, ister inanmayýn gösterilerde kýlýcý yutanlarýn yaptýklarý
numara sahte deðildir. Gerçekten kýlýcý yutarlar. Ana problem gýrtlak
adalelerini rahatlatmayý öðrenmek, böylece yutkunmaya mani
olmaktýr. Bu özellik haftalar boyu süren egzersizlerle kazanýlabilir.
Kýlýcýn boðazý kesme ihtimali yoktur, çünkü her iki tarafý da keskin
deðildir, yani kördür. Kýlýcýn ucu sivri gibi görünür ama midenizin
tabanýna ulaþamayacak boyda bir kýlýç seçerseniz bu da problem
yaratmaz.

Kýlýç ve alev yutmanýn büyük ustalarýndan Dan Mannix, bu konuda
1951 yýlýnda bir kitap bile yazmýþtýr. Mannix bu iþi baþarabilmek için
haftalar boyunca, günde en az bir saat, kesme ihtimali olmayan bir
kýlýç ile çalýþtýðýný söylüyor. Birinci problem yutkunma refleksinden
çýkmýþ. Yine haftalarca öðle yemeði yemeyerek, kýlýç boðazdan
girerken boðazýn büzüþmesi problemini halletmiþ. Sonunda bir gün
kýlýcý sokarken boðazý gevþeyebilir hale gelmiþ.

Mannix iþin en zor yanýný geçtiðini zannederken esas zorlukla Adem
Elma'sý denilen yerin arkasýnda karþýlaþmýþ. Oradaki kývrýmý da
geçmeyi baþardýktan sonra, kaburga kemiklerine de dikkat ederek,
kýlýcý kabzasýna kadar yutabilme yeteneðini kazanmýþ. Kýlýç yutmayý
evde kendi kendine öðrenmeye kalkýþmak son derece tehlikelidir. Hele
bu numarayý yaparken konuþmayý profesyoneller düþünmezler bile.
Yutmadan önce ve sonra kýlýcýn steril hale getirilmesi de çok önemli bir
husustur.

Çok az da olsa katlanabilir kýlýçlarý kullanan bazý hilebazlar ortaya
çýkýnca, Mannix kýlýcý gerçekten yuttuðunu ispatlayacak baþka
numaralara geçmiþ. Özel olarak imal edilmiþ, çok ince kalýnlýktaki,
elektrik baðlantýlarý sadece bir tarafýnda bulunan, 'U' þeklindeki bir neon
tübü yutmuþ. Elektrik verilip neon lambasý yanýnca, ýþýk vücudunun
dýþýndan da görülmüþ. Böylece bu tip þeyleri gerçekten yuttuðunu
ispatlamýþ.

Mannix ve asistanlarý iþi öyle geliþtirmiþler ki, kýzgýn, kýzarmýþ kýlýçlarý
yutma numaralarý bile yapmýþlar. Tabii önce asbest bir kýlýç kýnýný
yutarak. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS