Eþim boþaldýktan sonra arkasýný dönüyor.   
Soru: Sayýn Haydar Dümen Hocam. Ben 2 yýllýk evli bir
kadýným. 24 yaþýndayým. Yalnýz 2 yýldýr cinsel iliþkiden hiç zevk
almýyorum. Yani orgazm olamýyorum. Çünkü eþim boþaldýktan sonra
benimle hiç ilgilenmiyor, arkasýna dönüp yatýyor. Ben tam iþin zevkine
varacakken mutsuz oluyorum. Ýçimden onu aldatmak geliyor ama onu
çok sevdiðim için istemiyorum. Cinsel hayatým bir kere bile orgazm
olamadan bitti. Lütfen sizin aracýlýðýnýzla erkeklerimize seslenelim.
Biraz da eþlerini düþünsünler. Þimdiden teþekkür ederim. Saygýlarýmla.
Rumuz: Hayat
Yanýt: Sevgili okurum, aynen senin gibi ben de erkeklere
haykýrýyorum. Kendinizden çok kadýnlarýnýzý düþününüz ki hem baþýnýza
bir bela gelmesin, hem sevginiz daim olsun. Hangi konuda olursa olsun
yarým kalmýþ iþler yemekte bile olsa burukluk yapar. Ya da siz
oturdunuz, bir tabak yemeði oburca yediniz. Karþýnýzdaki eþiniz ve
çocuðunuz bunu uzaktan seyrediyor gibi bir durum bu. Deðerli okurum,
þu anda ihaneti düþünme. Çocuðun yoksa, çocuk yapma, biraz sabýrlý
ol. Ama eþinle net konuþ, radikal konuþ. Radikallikte sýnýrý aþma,
þiddete maruz kalýrsýn. Onun için ne kadar açýk olursan, hem kendi
hayatýn, hem de eþinin hayatý için doðru yolu yakalamýþ olursun. Haným
hanýmcýk bir yýl daha sabret. Sonra evliliðini yeniden gözden geçir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS