Vak Vak Deðilmiþ   
Çin’de görevli Amerikalý bir subay bir gün Pekin’de bir lokantaya girdi.
Garsonun getirdiði Çince mönüye garip garip baktý. Gelen mönüden
birþey anlamasa da bozuntuya vermedi ve parmaðýný Çince bir yazýnýn
üzerine basarak garsona gösterip, ne geleceðini merakla beklemeye
baþladý.Bir müddet sonra garson bir tabak meyve getirdi. Amerikalý subay
garsona meyveyi kenara koymasýný iþaret ederek parmaðýyla listedeki
baþka bir yeri gösterdi. Bu kez, bir dilim pasta geldi. Subayýn karný çok
acýkmýþtý. Parmak yöntemiyle güzel bir yemek seçemeyeceðini de
anlamýþ bulunuyordu. Çevresindeki masalara baktý. Karþý masada bir Çinli
et yemeði yiyordu. Subay, karþý masadaki adamýn yediði yemeði gösterdi
ve garsona o yemekten getirmesini iþaret etti.Yemek geldi. Subay büyük
bir iþtahla eti yemeye baþladý. Birkaç lokma sonra, þimdiye dek bu tatta
bir et yemeði yemediðini fark etti. Pekin ördeklerinin ününü duymuþtu. Bu
acaba onun eti miydi?Garsonu çaðýrdý, eti gösterdi ve kollarýný kanat gibi
yaparak, “Vak, vak?!” dedi.Çinli garson soruyu anlamýþtý. “Hayýr”
anlamýnda baþýný salladýktan sonra, doðru yanýtý verdi:“Hav, hav, hav!”
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS