Yüzbaþým bakýyor   
Bir astsubayla bir gözü takma Yüzbaþý, ayný bekar lojmanýnda
kalýyorlardý. Yüzbaþý her gece yatmadan önce takma gözünü çýkartýr, su
dolu bir bardaða koyar, sabah tekrar yerine takardý... Sýcak bir yaz
akþamý gece yarýsý astsubay susadý, el yordamýyla sehpadaki bardaðý
kaptý, bir dikiþte yuvarladý. Ama suyla birlikte gözü de yutmuþtu.
Astsubay olayýn farkýna vardý ama artýk iþ iþten geçmiþti... Ertesi gün
sabah sporundan sonra astsubay tuvalete gitme ihtiyacý duydu. Koþar
adýmla tuvate gitti pantolonunu sýyýrdý baþladý ýkýnmaya.. Fakat bir türlü
rahatlayamýyordu. Onun ýkýnma sesini duyan tuvalet nöbetçisi er
telaþlandý; nazikçe kapýyý týklattý.. 
- "Komutaným yardýmcý olayým?"
Astsubay can havliyle kapýyý açtý: 
- "Bak oðlum þurada ne var bir türlü s*çamýyorum", deyip ere doðru döndü. 
Er eðilip bakar bakmaz hazýrola geçti ve selam durdu. 
Bunu gören astsubay sinirlendi: 
- "Ne selam durdun oðlum!", diye baðýrdý. 
Asker yanýtladý: 
- "Nasýl selam durmayayým komutaným, içeriden yüzbaþým bakýyor."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS