Üç Kez   
Ava çýkmýþ adam, baþýna gelenleri anlatýyormuþ : -Ormanda ilerlerken,
karþýma kocaman bir ayý çýkmaz mý? Çifteyi doðrultacak vakit yok! Silahý
bir kenara attýðým gibi baþladým kaçmaya. Fakat ayý peþimde! Benden
hýzlý koþuyor. Bir ara ayýnýn sýcacýk nefesini ensemde hissettim. O kadar
yaklaþmýþtý. Derken ayýnýn ayaðý kaydý, yere düþtü. Fýrsat bu fýrsat,
tabana kuvvet arayý açtým. Ama ayý toparlandý, kalktý, bana yetiþti. Yine
nefesi ensemde... Pençesini uzatsa omuzumdan yakalayacak. Allahtan
tam o sýrada yine ayýnýn ayaðý kaydý, yere düþtü. Talih bana gülüyor!
Hýzýmý arttýrabildiðim kadar arttýrdým, yeniden arayý beþyüz metre kadar
açtým. Tanrý sizi inandýrsýn arkadaþlar, ayý yine bana yetiþti. Yine nefesi
ensemde... þansa bakýn... ayýnýn tekrar ayaðý kayýp yere düþmez mi?
Serüveni dinleyenlerden biri dayanamamýþ: -Sen de çok yürekliymiþsin
kardeþim! Hayvan bana üç defa nefesi enseme gelecek kadar sokulsa,
çok ayýptýr söylemesi, ben korkumdan altýma ederim. Avcý dönüp ters
ters sözünü kesene bakmýþ : -Lafý karýþtýrma yahu! Ayý üç kez neyin
üstüne bastý da ayaðý kayýp yere düþtü sanýyorsun?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS