Neredeyiz?   
Ýki Türk Fransa'ya geyik avýna gitmiþ. Av da av yani... Deniz uçaðýyla
bir krater gölüne inecekler, daðlarda avlanacaklar sonra dönecekler...
Þimdi onlara katýlalým...
Pilot: Beyler göle indik, size iyi avlar. Bir hafta sonra tekrar bu göle
sizi almak üzere iniyorum. Ancak þunu peþin peþin söyleyeyim, adam
baþý bir geyik taþýma hakkýnýz var. Deniz uçaðý daha fazlasýný
kaldýrmýyor.
Bizimkiler: Tamam, biz zaten seri avý düþünüyor deðiliz, asýl kafamýz
daðýlsýn diye buradayýz.
Pilot: Harika, iyi avlar. Rastgele!
***
Bir hafta sonra deniz uçaðý göle iner... Pilot bir bakar ki... Bizimkilerin
yanýnda, adam baþý iki geyik!
Pilot: Bravo da, adam baþý tek geyik demiþtik. Bu uçak, bu aðýrlýðý
taþýmaz.
Bizimkiler: Taþýr taþýr.
Pilot: Taþýmaz.
Bizimkiler: Taþýr taþýr.
Pilot: Beyler bakýn! Burasý Avrupa Birliði, her þeyin bir kuralý var.
Nizam var intizam var! Dört geyikle binerseniz bu uçak havalanamaz.
Bizimkiler: Havalanýr havalanýr.
Pilot: Olmaz!
Bizimkiler: Geçen yýlki pilot havalandý ama...
Pilot: Havalandý mý? Dört geyikle mi? Buradan mý?
Bizimkiler: Evet tastamam öyle. Geçen yýlki pilot, dört geyikle
havalandý!
Pilot: Madem o pilot yaptý, ben de yaparým. Hayatýmda ilk defa böyle
bir þey yapýyor olacaðým ama kanýma girdiniz. Hadi yükleyin geyikleri,
binin, baðlayýn kemerlerinizi, kalkalým.
***
Pilot gazý verir... Deniz uçaðý göl üzerinde süratlenir... Süratlenir...
Kýzaklar sudan kesilir ama uçak bir türlü aðýrlýðý kaldýrýp
yükselemez.... Ve sonuçta burun üstü ormanýn içine çakýlýr, bin
parçaya ayrýlýr. Þans eseri kimsenin burnu kanamadan herkes
kurtulur. Ormanda, yarý baygýn, paramparça olmuþ uçaðýn yanýnda,
bizim avcýlardan biri kendine gelir, kafayý kaldýrýr... Arkadaþý da
gözlerini açmýþtýr...
Gözlerini açan sorar:
- Len Ahmet, neredeyiz biz?
Bizimki þöyle bir etrafa bakar...
- Hemen hemen.... Geçen yýl düþtüðümüz yerin 200 metre kadar
gerisinde! 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS