Anne,Baba ve Dahi Çocuk   
Bir kaç yýllýk evli çiftin bir bebekleri olur. 2 yaþýna geldiðinde bebeðin çok 
farklý ve insan üstüyetenekleri
olduðu ortaya çýkar.. 3 yaþýna geldiðinde yetiþkin bir insan gibi konuþur.
5 yaþýnda, aklýnýza gelen her dilde okuyup yazmaya
baþlar..
10 yaþýnda ileri matematik profesörleriyle ileri konularda açýk oturumlara katýlýr..
13 yaþýnda gelecekle ilgili inanýlmaz tahminlerde bulunmaya baþlar...
Bir gün çocuk:
'Tam 1 yýl sonra bugün ben öleceðim.... Ben öldükten 2 yýl sonra 
5 Kasým günü annem ölecek..
Annem öldükten 3 yýl sonra da 15 Haziranda babam ölecek.' 
Annesi ve babasý çok þaþýrýrlar..
Gerçekten de bir yýl sonra çocuk ölür... Baba çok uyanýk olduðu için
 karýsýný hemen milyarlar deðerinde sigorta yaptýrýr...
2 yýl sonra da 5 Kasým günü anne ölür....
 Baba 3 yýllýk ömrünün kaldýðýný bildiðinden,
sigortadan aldýðý milyarlarla seyahatlere çýkar ve
 birbirinden güzel bayanlarla yer bitir.
Hatta evini bile 16 Haziranda boþaltmak þartýyla
 satarak alemler yapar ve son günlerini bekler...
Ölümüne 1 gün kala son parasýyla bir hayat kadýný kiralar, 
önce jakuzide eðlence, sonra yatak
odasýnda zevk dolu saatlerle bir gece geçirir..
Adam her þey bittiðinde gözlerini kapatýr ve:
'Vay be yarýn ölmüþ olacaðým.. Karým olmadan 3 yýl ne hayat geçirdim ama her þeyi yaptým,
dolu dolu yaþadým, helal olsun bana'
diyerek, alkolün verdiði rehavetle ve yorgunlukla uykuya dalar..
Ama o da ne......
sabah bir de gözlerini açar ki hala yaþýyor..!!!!!!
Yatakta þaþkýnlýk içinde bakýnýrken geceyi beraber geçirdiði 
genç bayan çýðlýk çýðlýða koþarak içeri girer...
'HEMEN ASAÐIYA GELÝN NE OLUR.. UÞAÐINIZ SALONDA
 BOYLU BOYUNCA UZANMIÞ YATIYOR...
GALÝBA ÖLMÜÞ!!!!'
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS