Ýþine Göre Evlat   
Doðumevi bekleme salonuna hemþire koþarak girer, ilk sýrada oturan
adama yaklaþarak:'Sizi tebrik ederim, ikiz çocuðunuz oldu' der.'Ne
tesadüf' der adam. 'Minnesota Ýkizleri - Basketbol Takýmýndayým'Bir saat
sonra, ayný hemþire yine koþarak gelir,'Mr.Smith' ismini anons eder.
Mr.Smith yerinden heyecanla doðrulur, Hemþire:' Artýk üçüz babasýsýnýz'
der.Mr.Smith þaþýrýr ve 'Olacak þey deðil, ben de 3M þirketinde
çalýþýyorum' der.Hemþire bir daha göründüðünde üçüncü adama:'Eþiniz
dördüz doðurdu, kutlarým' der. Adam da þaþkýnlýkla 'Ben de Dört Mevsim
Otelinde çalýþýyorum' der.O sýrada yanýnda oturmakta olan adam hafif
baygýnlýk geçirerek oturduðu yerden aþaðý doðru kayar, yetiþip müdahale
eden hemþire sorar:'Ýyi misiniz, ne oldu size?'Adam kendine gelmeðe
çalýþarak doðrulur:'Temiz havaya ihtiyacým var, 101 Dalmaçyalý
maðazasýnýn müdürüyüm de...'
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS