Kemal Sunal ýn Canlandýrdýðý Zübük Gerçek Oldu   
Kemal Sunal ýn canlandýrdýðý Zübük karakteri Kastamonu da gerçek oldu.
Kastamonu da bir camideki kumbaradan para çalan kiþi, polisleri görünce
namaz kýlmaya baþladý.

Alýnan bilgiye göre, Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesindeki Ýsmail
Havuþ Caminin yardým kumbarasýndaki paralar 3 ay arayla ikinci kez
çalýndý.
Namaz kýlmak için camiye gelen cemaatle birlikte akþam namazýna
baþlayan R.Þ. (30), ilk rekatý kýldýktan sonra namazý býrakarak,
caminin arka tarafýndaki yardým kumbarasýný kýrdý ve içindeki 110 YTL yi
çalarak, camiden ayrýldý.
Namaz bitince kumbaranýn kýrýldýðýný gören cemaat, 155 Polis Ýmdat
hattýný arayarak bilgi verdi. Son zamanlarda Kastamonu da camilerden
hýrsýzlýk olaylarýnýn artmasý nedeniyle cami önlerinde pusu kuran Emniyet
Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri kýsa sürede olay yerine geldi.
Polisler camide inceleme yaparken ayný mahalledeki Muzaffereddin
Caminde þüpheli biri olduðu ihbarý geldi. Ýhbar üzerine polisler söz
konusu camiye gittiler. Camide bulunan R.Þ. polisleri fark edince namaz
kýlmaya baþladý. Bunun üzerine polisler Ýsmail Havuþ Camindeki
hýrsýzlýk olayýný gören tanýklarla R.Þ nin namazýný bitirmesini beklemeye
baþladý. Yakalanacaðýný anlaþan R.Þ. namazý býrakarak kaçmaya çalýþtý,
ancak kýsa süren kovalamaca sonucu yakalandý. Hýrsýzlýk suçundan
sabýkalý olduðu belirtilen R.Þ, iþlemlerin ardýndan mahkemeye sevk edildi.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS