Ýliþkiye Girdim, Kýzlýðým Bozuldu mu?   
Soru:
18 yaþýndayým. Bir hafta önce erkek arkadaþýmla iliþkiye
girdim  ve benden kan geldi. Yataktan kalktýðýmda üzerinde kan
vardý. 
Acaba kýzlýðým bozulmuþ mudur?  Hamile olma durumum var mýdýr?
Lütfen bana yardýmcý olun Haydar bey. Eðer kýzlýðým bozulduysa ne
yapmam gerekiyor?

Yanýt:
Deðerli okurum, düz bir mantýkla sence bu kan nereden
gelmiþtir. Ýliþkiye girdin kanadý. Kýzlýk zarý kimilerine göre zedelendi,
doktorlara göre de bozuldu. Bir de bunun üzerine "Hamile kaldým
mý?" diye soruyorsun. Bunu 15 gün sonra yapýlacak bir testle
öðrenebilirsin.
Kýzlýðýn bozulduysa bilgi anlamýnda ben, senin elinden tutup bir
kadýn-doðum uzmanýnýn önüne yatýramam. Çünkü sizler de
biliyorsunuz ki kýzlýk zarý yýrtýlmýþsa yapýlacak þey diktirmektir. Bu da
evlendiðinizde gerdek gecesinden bir-iki gün önce yapýlmasý gereken
bir operasyondur. Yani kolay deðildir. 'Zar yýrtýlsýn, diktir kýzým. Kürtaj
olun, zarý yamatýn!' gibilerden akýl vermeler hekimlik etiðine
yakýþmýyor. Ama siz isterseniz yapan bir kadýn doðum uzmaný doktor
da bulursanýz bunun prosedörü ve alýþveriþi, sebep ve sonuçlarýný
göðüslemek koþuluyla sizleri ilgilendirir. Þimdilik yapacaðýn þey fazla
dertlenmemek. Biraz daha büyü bakalým. Evlilik müjdesi kapýný
çaldýðýnda sen de ön hazýrlýklarýný yapmaya baþlarsýn.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS