Penis, Ayakkabý Numarasýnýn Yarýsý mý?   
Soru:
Sevgili Haydar abi. Biz ortaokul son sýnýf öðrencisi
beþ kýzýz. Bizi bu konularda bilinçlendirdiðiniz için
teþekkür ederiz. Bir þey sormak istiyoruz size. Bir erkeðin
penisinin uzunluðunun ayakkabý numarasýnýn yarýsýyla eþdeðer
olduðu söylentileri var. Bu doðru mudur?

Yanýt:
Sevgili kýzlarým. Mektubunuzu okurken bir hayli güldüm.
Önce olayý biraz karikatürize edelim. Diyelim ki eve kýz istemeye
bir damat geldi. Çýkardýðý ayakkabýlarý ona çaktýrmadan biri
ayakkabý numarasýna baktý. Genellikle bu numarayý gören eyvah
diyecektir. Çünkü erkek ayakkabýlarýn en küçüðü 40 numara.
45 ise ne yapacaðýz. Belki siz ayakkabý numarasýný deðil ayaðýn
boyunu soruyor ya da düþünüyor olabilirsiniz. Bir biçimde
ayaklarýna çaktýrmadan baktýðýnýz eh olsa olsa olsa 20 cm. O
zamanda vah vah mý diyeceksiniz? Deðerli okurum ve deðerli
okurlarým. Eller gitti aya biz hâlâ yaya. Benim duyduðum daha
niceleri var. Erkeklerde burun kadýnlarda aðýz ölçülerinin neyi
anýmsattýðý ya da neye eþdeðer olduðu, erkeklerdeki ellerin ve
parmaklarýnýn uzunluðu neye uyduðu. Cinselliðin akýllarda
neredeyse her þeyi belirli bir þey anýmsatmasý hepimizin farkýnda
olmadan cinsellik denizde kulaç attýðýmýzý gösteriyor. Sevgili
kýzlarýmýz ortaokul son sýnýftasýnýz. Daha önünüzde uzun yýllarýnýz
var. Bu tür iþlerle uðraþmayýn. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS