Kýrlangýç ile Serçe   
Kýrlangýç ile serçe dost olmuþlar. Birlikte gezip dolaþmaya baþlamýþlar.
Diðer kýrlangýçlar önceleri bu duruma ses çýkarmamýþlar.Fakat kýrlangýç
serçeyi yuvasýna getirmeye baþlayýnca iþler deðiþmiþ. 
Kýrlangýcýn yuvasý ahþap, boþ bir  evin  saçak  altýndaymýþ  ve  burada
pek çok  kýrlangýç  yuvasý varmýþ. Serçenin gelip gitmesi, kýrlangýçlarý
rahatsýz etmiþ. 
 Kýrlangýçlar toplanýp bir sözcü seçmiþler. Sözcü uygun bir zamanda
kýrlangýca konuyu açmýþ ve serçeyi yuvasýna getirmemesini söylemiþ. 
 Kýrlangýç biraz direttiyse de sonunda genel isteðe boyun eðmek zorunda
kalmýþ. 
 Bir gece serçe yuvasýnda uyurken aniden uyanmýþ. Dallarý arasýna yuva
kurduðu aðaç sallanýyormuþ. Uçup çevreyi þöyle bir kolaçan etmiþ. O
zaman  bunun bir yer sarsýntýsý olduðunu anlamýþ. 
 Aklýna dostu kýrlangýç gelmiþ. Kýrlangýcýn yuvasýna gitmiþ, onu
uyandýrmýþ. 
 Kýrlangýca  diðer kýrlangýçlarý uyandýrmasýný, ahþap evin sarsýntýdan
yýkýlabileceðini söylemiþ. 
 Kýrlangýç söyleneni yapmýþ. Son kýrlangýç da kaçýnca  ahþap ev yýkýlmýþ. 
 Daha sonra kýrlangýçlar baþka bir evin saçak altýna yeni yuvalar
yapmýþlar ve yaþamlarýný borçlu olduklarý dost serçenin kýrlangýcýn
yuvasýna gelip gitmesine karþý çýkmamýþlar.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS