Süpermen   
Ýki adam New York'taki Empire State binasýnýn tepesindeki barda
oturuyorlarmýþ. Biri diðerine dönmüþ:- Biliyor musun geçen hafta þunu
keþfettim; Bu binanýn etrafýnda öyle kuvvetli rüzgarlar var ki, tepesinden
atlýyorsun aþaðý, 10. kata kadar düþüyorsun, sonra rüzgar o kadar
kuvvetleniyor ki seni döndürüp 10. kat penceresinden içeri atýyor...
Barmen bunu duyunca kafasýný olumsuz bir þekilde sallamýþ. Öbür adam
demiþ ki: -Yahu sen deli misin olacak þey deðil þu dediðin...-Yok
kesinlikle oluyor denedim ben. Ýstersen þimdi göstereyim sana. Ve adam
kalkmýþ bardan, gitmiþ pencereye, yallah atlamýþ aþaðý. 10. kata
yakýnlaþýnca birdenbire pencereden içeri doðru kayývermiþ. Sonra da
asansöre binip yukarý, bara çýkmýþ. Öbür adam demiþ ki:- Yahu gördüm
ama bu bir sefer olacak bir þeydi bir daha olmaz - Olur olur bir daha
göstereyim bak... Ve adam yine cumburlop aþaðý atlamýþ. Yine 10. kat
civarýnda rüzgar adamý pencereden içeri atývermiþ. Adam bara dönünce
öteki adama deneyip görmesini söylemiþ.Öbür adam: - Haydi bakalým.
Hakkaten iþe yarýyor demek. Bir deneyeyim...Demiþ ve pencereden aþaðý
atlamýþ. Direkt aþaðý uçarken 11. katý geçmiþ, 10.kat, 9.kat, 8.kat
derkent taakk diye kaldýrýma yapýþmýþ. Yukarýda barda barmen birinci
adama dönmüþ ve:
- Süpermen, içince adi adamýn teki oluyorsun!..
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS