Topum Tüfeðimi Geri Ver   
Çanakkale Muharebesinde Kayserili bir nefer topunun baþýna nöbete
gelmiþ. Muharebenin þiddetli bir zamaný deðilmiþ, þurada bir abdest
tazeleyim demiþ. Tüfeðini de topun üzerine býrakmýþ. -Topum, tüfeðimin
emaneti sana, diyerek ilerideki çukura gitmiþ. Bu sýrada komutan gelmiþ,
bakmýþ ki topun baþýnda kimse yok, bir de nefer tüfeðini topun
namlusuna asmýþ. Çok hiddetlenmiþ, þu tüfeðini alayým da hesabýný
versin bakalým diye kýzýp köpürmüþ ama tüfeði de topun namlusundan bir
türlü sökemiyormuþ. Komutan: -Ulan uyanýk Kayserili bu tüfeðe ne yaptý
da sökülmüyor böyle diye düþünürken Kayserili de çýkagelmiþ. Komutan
açmýþ aðzýný yummuþ gözünü, demediðini býrakmamýþ. -Þu tüfeði de
nasýl yapýþtýrdýysan sök yerinden demiþ. Nefer: -Yapýþtýrmadým
komutaným demiþ. Topa yaklaþmýþ: -Topum tüfeðimi geri ver demiþ ve
komutanýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda tüfeði almýþ. Komutanýn gözleri
yaþarmýþ, askeri kucaklamýþ ve onunla helalleþip yanýndan ayrýlmýþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS